Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy, umieszczone na stronie internetowej  

https://www.facebook.com/StowarzyszenieMieszkancowMPW

"Wnioski o zmianę statutu

na Walne SM Pionier"

przedłożone przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie: 

Statut ma służyć spółdzielcom. Nie prezesowi, nie członkom rady nadzorczej tylko nam mieszkańcom! Dlatego opracowaliśmy poprawki do statutu, które pomogą mieszkańcom w załatwianiu spraw w spółdzielni. Nie każdy z nas rozumie język prawniczy. Dlatego na walnych zgromadzeniach, członkowie naszego Stowarzyszenia Mieszkańców przedstawią dodatkowe ustne uzasadnienie.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 3 Statutu pkt 10 -12 o treści: „10) (PKD 59) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
11) (PKD 60) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, 
12) (PKD 61) telekomunikacja.”

Uzasadnienie: Działalność wymieniona w § 3 Statutu pkt 10 -12 przynosi ciągłe straty, co zmniejsza środki finansowe na remonty i utrzymanie spółdzielni.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 13 Statutu pkt 2 o treści: „dbać o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych”.

Uzasadnienie: § 13 Statutu pkt 2 zobowiązuje do działań, które nie należą do ustawowych obowiązków członków spółdzielni i jest sprzeczna z prawem do wolności osobistej zagwarantowanej konstytucją.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 13 Statutu pkt 7 o treści: 
„uczestniczyć w zobowiązaniach spółdzielni wobec osób trzecich, a w szczególności z tytułu spłaty kredytów i odsetek wynikających m.in. z finansowania prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów,”

Uzasadnienie: § 13 Statutu pkt 7 jest niezgodny z art. 19 § 3 Prawa Spółdzielczego i zasadami współżycia społecznego. Członek spółdzielni nie może odpowiadać za niegospodarność lub przestępstwa członków zarządu i/lub rady nadzorczej.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 45 Statutu ust. 4 zdania drugiego o treści: 
„Ponadto w celach informacyjnych ogłoszenie może być zamieszczone w biurach administracji osiedlowych, na stronie internetowej spółdzielni lub wyemitowane w programie spółdzielczej telewizji.” 
a w to miejsce dodanie zdania drugiego o treści: 
„Ponadto ogłoszenie ma być zamieszczone w biurach administracji osiedlowych, na stronie internetowej spółdzielni i wyemitowane w programie spółdzielczej telewizji.”,

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ część członków spółdzielni przebywa czasowo poza miejscem zamieszkania a ogłoszenia na klatkach schodowych budynku są czasami zrywane.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 45 Statutu ust. 5 o treści: 
„Na wyraźne żądanie członka spółdzielni, zawiadomienia dokonuje się poprzez wysłanie listu poleconego lub elektronicznego na podany adres e-mail.”

Uzasadnienie. Członkowie spółdzielni przebywający stale lub czasowo poza Kętrzynem muszą być skutecznie powiadomieni o walnym zgromadzeniu.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 47 Statutu ust. 5 w zdaniu pierwszym, przed kropką, zdania o treści:
„a także umieszcza na stronie internetowej spółdzielni”

Uzasadnienie: Zmiana je potrzebna, ponieważ członkowie spółdzielni przebywający stale lub czasowo poza Kętrzynem mają prawo do pełnej informacji a ogłoszenia na klatkach schodowych budynku są czasami zrywane.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 52 Statutu w ust. 3 liczby „3” i zastąpienie jej liczbą „5” oraz skreślenie liczby „1” i zastąpienie jej liczbą „3”.

Uzasadnienie: Zmiana je konieczna, ponieważ członkowie spółdzielni mają prawo i obowiązek wypowiedzieć się w sprawach spółdzielni w sposób zapewniający pełne zaprezentowanie spraw statutowych i gospodarczych.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 52 Statutu ust. 3 w zdaniu drugim po kropce zdania o treści: 
„Członkom spółdzielni, zgłaszającym projekty uchwał, przysługuje prawo do ich uzasadnienia na częściowych walnych zgromadzeniach, czasie nie dłuższym niż 5 minut a także prawo do sprostowań i udzielania odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 3 minuty.”

Uzasadnienie: Zmiana je konieczna, ponieważ członkowie spółdzielni, głosujący nad uchwałami, mają prawo do pełnej i wyczerpującej informacji w sposób zapewniający pełne zaprezentowanie spraw statutowych i gospodarczych.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 55 Statutu w ust. 9 liczby „1” i zastąpienie jej liczbą „3”.

Uzasadnienie: Zmiana je konieczna, ponieważ członkowie spółdzielni mają prawo do pełnej i wyczerpującej informacji o kandydacie a Statut nie może w tak drastyczny sposób ograniczać czasu wykonania tego prawa.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 57 Statutu ust. 1 – 5 o treści:
„1. Na miejsce członka rady nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, najbliższe walne zgromadzenie podzielone na części dokonuje uzupełniającego wyboru członka rady nadzorczej, na okres do końca tej kadencji, w trybie określonym w rozdziale 11.2.1. z zastrzeżeniem ust.2-5.
2. W przypadku utraty mandatu przez więcej niż 1/3 członków rady nadzorczej zarząd spółdzielni zwołuje niezwłocznie walne zgromadzenie w celu uzupełnienia jej składu. 3. Mandat członka rady nadzorczej wybranego w trakcie kadencji jest ważny do końca kadencji. 4. Za osobę wybraną do rady nadzorczej w wyborach uzupełniających uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość głosów, bez względu na to które osiedle reprezentuje. 5. W przypadku równej ilości głosów o wyborze kandydata do rady nadzorczej decyduje losowanie, które przeprowadza zebranie prezydiów walnego zgromadzenia.” a na to miejsce wpisanie zdania o treści:
„W miejsce członka Rady Nadzorczej, który mandat utracił, wchodzi członek Spółdzielni, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów do Rady Nadzorczej z tego samego Osiedla. W przypadku braku kandydata wchodzi kolejny kandydat z listy z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.”

Uzasadnienie: Uchwalony Statut, zaproponowany przez zarząd, jest niepraktyczny, ponieważ dla wyboru uzupełniającego, trzeba zwoływać nowe walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie zbiera się raz do roku, co oznacza, że przez długi okres czasu rada będzie pracowała w okrojonym składzie. Czy warto dla wyboru nowego członka rady zwoływać nowe walne zgromadzenie? Zwłaszcza, gdy rezygnacja nastąpi w krótkim okresie czasu po wyborze rady? Poprzedni sposób uzupełniania składu rady był praktyczny, szybki i zdawał egzamin, więc dlatego powinien być wprowadzony ponownie.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 62 pkt. 1 treści „ większością 2/3” i wpisanie na to miejsce słowa „bezwzględną większością”

Uzasadnienie: Zmiana je konieczna, ponieważ prawa walnego zgromadzenia nie mogą być ograniczane przez, nieprawidłowo wypełniających swoje obowiązki, członków rady nadzorczej.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 63 Statutu w ust. 1 w pkt 13, po przecinku, zdania o treści: 
„co nie zmienia prawa członków spółdzielni do zgłaszania wniosków o odwołanie członków zarządu do walnego zgromadzenia i ich głosowania przez walne zgromadzenie,”

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ prawa walnego zgromadzenia nie mogą być ograniczane przez uprawnienia rady nadzorczej.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 65 Statutu w pkt 1 słowa „kwartał” i wpisanie na to miejsce słowa „miesiąc”.

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ miesięczne sprawozdania finansowe muszą być kontrolowane na bieżąco, tak samo jak bieżąca praca organów i administracji spółdzielni.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 67 Statutu po kropce, zdania o treści: 
”Członkowie spółdzielni maja prawo do uczestnictwa, w sprawach które ich dotyczą, w posiedzeniach rady nadzorczej, z prawem do przedstawienia sprawy, zdawania pytań, sprostowań swojej wypowiedzi i otrzymania odpowiedzi.”

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ prawa członków do informacji o działalności spółdzielni nie mogą być ograniczane. Protokoły rady nadzorczej publikowane są z dużym opóźnieniem a sprawy są przedstawiane ogólnikowo i niekompletnie.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 73 Statutu w ust. 2 treści „ większość 2/3” i wpisanie na to miejsce słowa „bezwzględna większość”

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ prawa walnego zgromadzenia zapisane w ustawach nie mogą być ograniczane przez bardziej restrykcyjne zapisy statutu.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 75 Statutu w ust. 4 po kropce, zdania o treści: 
”Członkowie spółdzielni mają prawo do uczestnictwa, w sprawach które ich dotyczą, w posiedzeniach zarządu, z prawem do przedstawienia sprawy, zdawania pytań, sprostowań swojej wypowiedzi i otrzymania odpowiedzi.”

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ prawa członków do informacji o działalności spółdzielni nie mogą być ograniczane. Protokoły zarządu publikowane są z dużym opóźnieniem a sprawy są przedstawiane ogólnikowo i niekompletnie.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 82 Statutu w ust. 3 pkt 3 o treści: „działalność społeczną, oświatową i kulturalną”.

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ członkowie spółdzielni mają małe dochody a środki finansowe powinny być przeznaczane na pilne potrzeby remontowe. Działalność wymieniona w statucie była zapisana kilkanaście lat wcześniej. Została wykreślona ponieważ była wykorzystywana na potrzeby propagandowe aktualnych członków zarządu i rady nadzorczej a nie przynosiła zdanych efektów ekonomicznych.

 

Od redakcji KBC: Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma wybór; przyjść na Walne Zebranie i zagłosować za zmianami w statucie, które dają prawa mieszkańcom lub zostać w domu i więcej płacić za błędy tego zarządu i tej rady nadzorczej.

Spis treści