Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek członka spółdzielni do Sądu rejestrowego KRS

Kurator spółdzielni, który bezzasadnie nie wykonuje swojego podstawowego obowiązku zwołania pierwszego posiedzenia rady nadzorczej, wystąpił do Sądu rejestrowego KRS o uprawnienia przekraczające zakres wyznaczony przez Sąd.

Po uzgodnieniu z członkami Spółdzielni obecnymi na spotkaniu roboczym, Stanisław Kulas złożył do Sądu wniosek o nierozszerzanie uprawnień poza zakres wyznaczony przez Sąd: 

"Działając w imieniu członków Spółdzielni obdarzonym zaufaniem podczas ostatnich Częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r., czyli przewodniczących i sekretarzy walnego zgromadzenia wybranych do prezydiów 5 części Walnego Zgromadzenia oraz członków wybranych do rady nadzorczej, wnoszę o nieudzielanie kuratorowi uprawnień wymienionych przez niego we wniosku, w punktach od 1 do 4.

Czynności te nie mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu. Ich opóźnienie wynika wyłącznie z braku zwołania pierwszego walnego posiedzenia rady nadzorczej, które powinien zwołać zarząd, a w tym przypadku kurator zgodnie z § 64 Statutu ust. 1, w ciągu siedmiu dni od odbycia zebrania prezydiów wszystkich części walnego zgromadzenia. Zebranie prezydiów odbyło się 9 listopada 2022 r.

Rada nadzorcza, po ukonstytuowaniu, niezwłocznie wybierze zarząd Spółdzielni zgodnie z § 73 Statutu ust. 2 - 4. na następnym posiedzeniu zwołanym w terminie określonym § 66 Statutu ust. 1, czyli co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. Wybór zarządu byłby dokonany już w styczniu 2024 r., gdyby kurator wykonał swój podstawowy obowiązek, do którego został powołany.

W uzasadnieniu swojego wniosku kurator napisał wątpliwe zdania:

1) „wobec wątpliwości natury prawnej, co do skuteczności wyboru rady nadzorczej”

2) „sygnalizowana wątpliwość co do możliwości ukonstytuowania się rady nadzorczej i podejmowania przez nią czynności wynika z faktu zaskarżenia uchwał podjętych podczas walnego zebrania członków spółdzielni w 2022 r., którego przedmiotem był m.in. Wybór członków rady nadzorczej”

3) „wedle najlepszej wiedzy kuratora rada nadzorcza nie ukonstytuowała się”

W odniesieniu do zdań w pkt. 1 i 2 należy stwierdzić, że jest to wprowadzanie Sądu w błąd poprzez pomijanie i negowanie prawomocnego Postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Wydział I Cywilny, z dnia 11 kwietnia 2023 r. o sygn. akt I C 1026/22, oddalające wniosek powoda o zabezpieczenie roszczenia, w sprawie wstrzymania wykonalności uchwały, o wyborze Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. To Postanowienie dołączono do Wniosku o zmianę kuratora (zał. 9), w sprawie o sygnaturze: OL.VIII Ns-Rej.KRS 2895/24/858 (nr dokumentu 9).

W świetle Postanowienia i Uzasadnienia do Postanowienia rada nadzorcza może działać, co stwierdził Sąd pod koniec swojego uzasadnienia: „Nie jest zaś rzeczą Sądu faktyczna, nawet czasowa modyfikacja (ograniczenie) uprawnień strony procesu w tym zakresie i udzielanie drugiej stronie sądowej ochrony, tak jak nie jest rzeczą Sądu przesądzanie (nawet jedynie w „trybie zabezpieczającym”) w niniejszym postępowaniu tego, czy Spółdzielnia może korzystać ze swych praw czy też nie, bowiem to w niczym nie wspomoże ani nie wyeliminuje prawnej efektywności wyroku uwzględniającego powództwo w jakimkolwiek zakresie.”

W odniesieniu do pkt. 3 można uznać, że jest to niezamierzona ironia kuratora skoro celowo nie zwołuje pierwszego posiedzenia rady nadzorczej, czym przedłuża swoje działanie, w celu uzyskania korzyści materialnej, czyli uzyskania większego wynagrodzenia za następne miesiące swojego działania, a właściwie unikania działania. Nie jest zaś rolą kuratora negowanie postanowień Sądów, tym bardziej, że jego dotychczasowe postępowanie wskazuje na nieznajomość ustaw, Statutu Spółdzielni a także postanowień Sądów, pomimo tego, że był o tym skutecznie powiadamiany.

W sprawie nieprawidłowych działań kuratora były kierowane cztery pisma przez członków Spółdzielni obdarzonym zaufaniem podczas ostatnich Częściowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r., czyli przewodniczących i sekretarzy walnego zgromadzenia wybranych do prezydiów 5 części Walnego Zgromadzenia oraz członków wybranych do rady nadzorczej.

Trzy pisma stanowią załączniki: Zał. 10) Do kuratora ws. zwołania posiedzenia rady, Zał. 11) Do kuratora ws. podjęcia działań ws. rady i Zał. 12) Do kuratora ws. regulaminu i remontów i zostały dołączone do Wniosku o zmianę kuratora w sprawie o sygnaturze: OL.VIII Ns-Rej.KRS 2895/24/858 (nr. dokumentów 4, 13, 16). Czwarte pismo stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Rekapitulując, wniosek kuratora jawi się, jako całkowicie sprzeczny interesem Spółdzielni i jej członków, a także z podstawowym obowiązkiem kuratora."

/Stanisław Kulas/              

 

 

 

 

Spis treści