Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" pytają, czy mieszkańcy SM zapłacą za zrujnowany budynek KOMEC? 

KBC

Kętrzyn 2017-03-14

Stanisław Kulas 

Członek SM „Pionier”

  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

 

W załączeniu przesyłam kopię pisma, w sprawie zakupu nieruchomości przez KOMEC w Kętrzynie, które skierowałem do władz miasta Kętrzyn i do władz Spółki KOMEC.

Moim zdaniem zakup tej nieruchomości narazi członków naszej spółdzielni na podwyżkę cen za centralne ogrzewanie i za ogrzanie ciepłej wody.

W związku z tym wnoszę, w imieniu członków naszej spółdzielni, o podjęcie w dniu dzisiejszym niezwłocznych działań w celu uzyskania informacji wymienionych w kopi pisma, zawierających:

1) pełny opis zakupu nieruchomości (zadania inwestycyjnego) wraz z wyceną nieruchomości i uzasadnieniem,

2) analizę finansową inwestycji wraz ze źródłami finansowania,

3) analizę racjonalności i wykonalności inwestycji,

4) analizę wrażliwości projektu inwestycyjnego na: wpływy finansowe po zakończeniu inwestycji, koszty zmienne i koszty stałe.

5) wartość nadwyżki finansowej, stopy zwrotu i okresu zwrotu lub wielkości strat z tytułu inwestycji i sposobu ich finansowania w każdym roku użytkowania.

Wnoszę także o zabezpieczenie członków naszej spółdzielni przed negatywnymi skutkami działań władz miasta i organów Spółki KOMEC.

Do wiadomości: członkowie spółdzielni, media

 

Załącznik: kopia pisma do władz miasta i Spółki KOMEC

Kętrzyn 2017-03-13

Stanisław Kulas

Mieszkaniec Kętrzyna

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Zarząd Spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o.

 

W związku z informacją o planowanym zakupie przez KOMEC nieruchomości wzywam, w imieniu mieszkańców miasta, do przedstawienia Radzie Miasta i mieszkańcom, przed zakupem nieruchomości, pełnej informacji zawierającej:

1) pełny opis zakupu nieruchomości (zadania inwestycyjnego) wraz z wyceną nieruchomości i uzasadnieniem,

2) analizę finansową inwestycji wraz ze źródłami finansowania,

3) analizę racjonalności i wykonalności inwestycji,

4) analizę wrażliwości projektu inwestycyjnego na: wpływy finansowe po zakończeniu inwestycji, koszty zmienne i koszty stałe.

5) wartość nadwyżki finansowej, stopy zwrotu i okresu zwrotu lub wielkości strat z tytułu inwestycji i sposobu ich finansowania w każdym roku użytkowania.

Mieszkańcy miasta i radni z niepokojem obserwują działania Burmistrza, Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu w sprawie zakupu nieruchomości dla KOMECU za przypuszczanie bardzo wysoką cenę. Niepokój budzi fakt że działania te spowodują wzrost zadłużenia spółki, konieczność jej dofinansowania oraz podwyżkę cen za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Działania te prowadzone są w tajemnicy przed radnymi a zdziwienie budzi fakt odwołania poprzedniego prezesa i powołania od 1 marca osoby bez wymaganego doświadczenia i wiedzy o zarządzaniu spółką. Sądzimy że zakup będzie dokonany z naruszeniem interesów mieszkańców. Dlatego jest on utrzymywany w tajemnicy i dlatego brak jest uzasadnienia ekonomicznego zawierającego ww. informacje ekonomiczne. Nieuzasadniony zakup będzie więc działaniem na szkodę spółki i może rodzić odpowiedzialność finansową i karną Prezesa, Rady Nadzorczej, i Burmistrza Miasta.

Do wiadomości Rada Miasta Kętrzyn

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści