Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Walne zgromadzenie

członków Spółdzielni

Mieszkaniowej „Pionier”

Nie ma już żadnych przeszkód do zwołania walnego zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie.

Opublikowana, dnia 26 lipca 2022 r., ustawa (poniżej podstawa prawna) uchyliła ostatnie (formalne i bardzo watpliwe) argumenty Ksiażka, który uparcie, wbrew żądaniom członków spółdzielni i opiniom prawnym, nie chciał zwołać walnego zgromadzenia.

Cząstkowe walne zgromadzenia powinny rozpocząć się 7 września i zakończyć do połowy września tak, aby zdążyć przed jesiennym sezonem zachorowań.  

Nie ma już żadnych przeszkód do tego, aby:

1) Członkowie spółdzielni wybrali nową radę nadzorczą, która będzie reprezentowała interesy członków spółdzielni mieszkaniowej.

2) Nowa rada nadzorcza skontrolowała szkodliwe dla spółdzielców działania prezesa Książka, głównej księgowej i ich potakiwaczy z obecnej rady nadzorczej.

3)  Nowa rada nadzorcza skontrolowała opłaty za mieszkania spółdzielcze i garaże, a następnie dokonała ich weryfikacji i obniżenia nieuzasadnionych opłat.

4) Nowa rada nadzorcza wyegzekwowała: wystąpienie do Komecu o obniżenie ostatnich niesprawiedliwych i nieuzasadnionych podwyżek ciepła.

5)  Nowa rada nadzorcza co miesiąc zdawała sprawozdanie ze swoich działań, na spotkaniach z członkami spółdzielni mieszkaniowej oraz wysłuchiwała uwag i wniosków członków spółdzielni.

Podstawa prawna

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w dniu 26 lipca 2022 r., Poz. 1561, Ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Ustawa wchodzi w życie 10 sierpnia. Art. 25 i art. 42, dotyczące walnego zgromadzenia i kadencji rady nadzorczej, wchodzą w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia.

Art. 25. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) uchyla się art. 90 i art. 90a.

Art. 42. Kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni, która uległa przedłużeniu na podstawie art. 90a ustawy zmienianej w art. 25, upływa w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

Poniżej tekst uchylonych art. z Dz. U. poz. 568, z późn. zm.:

Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.

Opracował:

Stanisław Kulas

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier"

 

 

 

 

Spis treści