Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Książek i Nahorana ukrywali się przed członkami Spółdzielni? Cz.1

W ostanim dniu, 29 czerwca 2023 r., bezprawnego pisemnego głosowania uchwał Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, członkowie SM Pionier wybrani do rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie na Walnym Zgromadzeniu w 2022 roku, ponownie złożyli, o godzinie 12:15, pismo skierowane do:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie Arkadiusz Książek i Aneta Nahorna.

Notariusz - Pani Beata Duczmalewska - przywołany przez Zarząd SM „Pionier” w Kętrzynie do sporządzenia protokołu z głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2023 r.

Członkowie tzw. Komisji do spraw nadzorowania przeprowadzenia głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2023 r.

W dniu 20 czerwca i 27 czerwca informowaliśmy, że Sąd Okręgowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny, w dniu 16 czerwca 2023 r., w sprawie o sygn. akt I C 862/23, z powództwa Stanisława Kulasa, przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały spółdzielni wydał:

Postanowienieo udzieleniu zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 30/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie uchwał nr 1/2023 – 8/2023 – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”

Doręczenie odpisu orzeczenia zostało wysłane na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul Daszyńskiego 23, 11-400 Kętrzyn, w dniu 19 czerwca 2023r.

Przesyłka Poczty Polskiej, o nr. 00401040060551, została przekazana do doręczenia w dniu 20 czerwca 2023 r.

Przesyłka nie został odebrana w siedzibie spółdzielni. Awizo, do odbioru przesyłki w placówce Poczty Polskiej, zostawiono w siedzibie spółdzielni w dniu 20 czerwca 2023 r., o godz. 13:43.

Ponieważ przesyłka nie została odebrana powtórne awizo, do odbioru przesyłki w placówce Poczty Polskiej, zostawiono w siedzibie spółdzielni w dniu 28 czerwca 2023 r., o godz. 9:28.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, oraz Notariusz sporządzający protokół Pani Beata Duczmalewska zostali przez nas skutecznie powiadomieni. Ponownie żądamy bezzwłocznego odebrania przesyłki, odwołania pisemnego Walnego Zgromadzenia oraz niezwłocznego zwołania stacjonarnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym przepisach prawa i Statucie SM Pionier.

Żądamy również niezwłocznego spotkania zarządu ze wszystkimi członkami spółdzielni wybranymi do rady nadzorczej SM Pionier na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r.

Celowe nieodebranie przesyłki pocztowej z Sądu Okręgowego, zawierające orzeczenie sądu w sprawie I C 862/23, którego fotokopie przekazaliśmy, jako załączniki do naszego pisma z dnia 20 czerwca i 27 czerwca 2023 r., uważamy za ciężkie naruszenie obowiązków zarządu.

Niezwołanie walnego zgromadzenia, jest umyślnym działaniem Zarządu na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie i jej członków oraz ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych członków zarządu.

W załączeniu: Aktualne dane przesyłki pocztowej o nr. 00401040060551

 

 

 

 

 

Spis treści