Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, członkowie Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2022 r. wystąpili z listem otwartym do członków rady nadzorczej kadencji 2017-2022.

 

Kętrzyn, 26 kwietnia 2022 r.

Tadeusz Ścibek - Zastępca Przewodniczącego RN

Ewa Dziekońska-Piłat - Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Lenkowski - członek Rady Nadzorczej

Lech Lisowski - członek Rady Nadzorczej

Lucyna Michalczyk - członek Rady Nadzorczej

Henryk Skórka - członek Rady Nadzorczej

Drugi list otwarty do członków rady nadzorczej kadencji 2017-2022 r.

Książek wnioskował o wykreślenie z KRS członków rady nadzorczej kadencji 2017-2022 Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. Chciał w ten sposób zarządzać bez kontroli rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Sąd rejestrowy KRS nie pozwolił na zarządzanie bez nadzoru i odmówił wykreślenia rady nadzorczej. Po czteromiesięcznej przerwie RN kadencji 2017-2022 rozpoczęła obrady w styczniu 2023 r.

Rada nr 1/2023 w dniu 31-01-2023 r. Po dyskusji członków rady nadzorczej Książek i Nahorna obiecali członkom rady nadzorczej, że do końca marca złożą rezygnacje z funkcji prezesa i członka zarządu. Zrobili to w obecności 6 członków rady nadzorczej kadencji 2017-2022.

Rada nr 2/2023 w dniu 17-02-2023 r. Książek wycofuje się ze swojej obietnicy i mówi, że ani on, ani Nahorna takiej deklaracji nie składali. Nahorna nie potwierdziła tego, bo nie przyszła na radę nadzorczą. Jednak 4 członków rady stwierdziło, że taka obietnica została złożona. Członkowie rady zażądali przygotowania uchwał o odwołanie Książka i Nahornej.

Rada nr 3/2023 w dniu 10-03-2023 r. Książek nie przygotował uchwał o odwołanie członków zarządu i nie zlecił ich przygotowania radcy prawnemu. Członkowie rady podjęli decyzję o zwołaniu następnej rady nadzorczej w celu odwołania Książka i Nahornej.

Rada nr 4/2023 w dniu 17-03-2023 r. Przed posiedzeniem rady nadzorczej, w piątek, po godzinie 13, do budynku SM Pionier przyszli przewodniczący rady Lenkowski i członek rady Lisowski. Podobno ponad godzinę rozmawiali z Książkiem. Opuścili biuro przed 15 i już na posiedzenie rady nadzorczej nie przyszli. Na posiedzeniu rady nie pojawił się również Książek, Nahorna i prawnik Spółdzielni. Na posiedzeniu rady nadzorczej zjawili się Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka. Uchwały o odwołaniu Książka i Nahornej nie można było podjąć z powodu braku wymaganej ilości 5 członków do jej podjęcia. Postanowiono zwołać radę w następnym terminie.

Rada nr 5/2023 w dniu 27-03-2023 r. W posiedzeniu rady nadzorczej, uczestniczyli Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka. Tomasz Lenkowski i Lech Lisowski nie byli obecni i nie usprawiedliwili swojej nieobecności, uniemożliwiając podjęcie uchwały o odwołaniu Książka i Nahornej z powodu braku wymaganej ilości 5 członków do jej podjęcia.

Rada nr 6/2023 w dniu 03-04-2023 r. W posiedzeniu rady nadzorczej, uczestniczyło 6 członków oraz prezes Arkadiusz Książek. Tomasz Lenkowski i Lech Lisowski opuścili posiedzenie w trakcie obrad, uniemożliwiając podjęcie uchwały o odwołaniu Książka i Nahornej z powodu braku wymaganej ilości 5 członków do jej podjęcia.

W niespotykanej i patologicznej sytuacji, bojkotowania posiedzeń rady nadzorczej przez członków zarządu i dwóch członków rady nadzorczej, należy domniemywać, że nastąpiła pozastatutowa „zmowa” w celu przedłużania kadencji członków zarządu. Prezes Książek i główna księgowa Nahorna nie uzyskali absolutorium, a członkowie Spółdzielni głosowali za ich odwołaniem. Również wymagana większość członków rady nadzorczej dąży do odwołania członków zarządu. Prezes swoim postępowaniem utrudnia członkom Spółdzielni dostęp do dokumentów. W sposób całkowicie nieodpowiedzialny wypowiedział umowy długoletnim wartościowym pracownikom, co dezorganizuje pracę naszej Spółdzielni. Rozpowszechnia nieprawdziwe informacje w celu utrudniania członkom Spółdzielni zbierania podpisów pod zwołaniem walnego zgromadzenia w celu odwołania go ze stanowiska.

Naszym zdaniem wyczerpuje to znamiona przestępstw opisanych w Kodeksie karnym, za które odpowiadają członkowie zarządu, główna księgowa oraz członkowie rady nadzorczej:

Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową (red.: powyżej 200 tys. zł), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (red.: powyżej 200 tys. zł), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zdaniem prawników do wymierzenia kary wystarczy również bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej z powodu unikania udziału w posiedzeniach rady nadzorczej. Korzyścią majątkową jest również wynagrodzenie (np. dieta) za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej.

W celu przywrócenia praworządności w naszej Spółdzielni proponujemy wspólne wystąpienie do prokuratury, w celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa, na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie oraz jej członków.

 

KBC

LINK do List otwarty do członków rady nadzorczej (poprzedniej) kadencji 2017-2022 r.

 

 

 

 

 

Spis treści