Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Zenon Wiszniewski, Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie, podczas sesji w dniu 27 września 2017 r. wystąpił z pismem:

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kętrzynie

Do wiadomości: Rada miejska w Kętrzynie, Burmistrz miasta Kętrzyn

W ramach dostępu do informacji publicznej, ponownie wnoszę o pilne dostarczenie, w wersji papierowej i elektronicznej, pełnych sprawozdań finansowych spółki za 2015 i 2016 rok: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) i rachunek przepływów pieniężnych.

Proszę także o dostarczenie sprawozdania zarządu, sprawozdania rady nadzorczej i oceny opłacalności inwestycji zaplanowanych przez spółkę w 2016 i 2017 roku.

Spółka w swojej odpowiedzi z dnia 22 września na moje wcześniejsze pismo kieruje mnie do sądu rejonowego w Olsztynie! Jest to wyraźne utrudnianie dostępu do informacji publicznej, naraża radnych i mieszkańców na dodatkowe koszty i stracony czas.

Dlatego na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: art. 12 ust.2, art. 13 ust. 1 a szczególnie art. 14 ust.1 wnioskuję o niezwłoczne przekazanie informacji, o które występowałem, ponieważ udostępnianie informacji publicznej na wniosek ma nastąpić w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem. Dodatkowo pytam, co organy spółki chcą ukryć utrudniając dostęp do sprawozdań finansowych?

Spółka napisała, że „jest podmiotem użyteczności publicznej” i „nie wszystkie przedsięwzięcia nastawione są na zysk.” „W związku z czym niekonieczne jest przeprowadzenie opłacalności ( w domyśle – zyskowności) przedsięwzięć.” (?) Ta odpowiedź świadczy o braku wiedzy i marnotrawieniu pieniędzy publicznych!

Przykładem są tutaj duże straty spowodowane przez źle zaplanowaną budowę ośrodka na dzierżawionym terenie. Straty te odczuwają mieszkańcy w podwyżce cen wody i ścieków oraz podwyżkach podatków, z których dofinansowano spółkę.

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści