Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o ukaranie kuratora

Punkty 2 i 3 wniosku

W punktach 2 i 3  wniosku o wydanie poleceń i ukaranie kuratora,  złożonego do Sądu rejestrowego KRS w Olsztynie, Stanisław Kulas napisał:

2. Wydanie polecenia (ew. unieważnienia z urzędu) aby kurator Zygmunt Mierczak unieważnił wszystkie ogłoszone i/lub rozstrzygnięte przetargi.

Ogłaszanie przetargów na remonty klatek schodowych i remonty balkonów bez uchwalonego Plan remontów na 2024, również przekracza zakres zwykłego zarządu

„Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej”, w tym Planu remontów na 2024 r., należy zgodnie z § 63 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie do zakresu działania rady nadzorczej.

Ogłaszane przetargi obejmują bardzo wysokie kwoty, przekraczające kikaset tys zł, a nie są to remonty konieczne w obecnej sytuacji gospodarczej. Zaznaczam, że zdaniem członków Spółdzielni, pilniejsze od malowania klatek schodowych i balkonów, są remonty i modernizacje zmniejszające koszty dostawy i zużycia ciepła do podgrzania wody i ogrzewania mieszkań.

 

3. Ukaranie grzywną kuratora Zygmunta Mierczaka za przekroczenie zwykłego zarządu w czynnościach wymienionych w pkt. 1 i 2.

 

 

 

 

STOP cenzurze komentarzy

Cz.1.

Pewien portal internetowy przypisuje sobie prawo do pouczania i hejtowania wszystkich, którzy mają inne zdanie niż aktualni kumotrzy i protektorzy osoby tytułującej się „redaktorem naczelnym”.

Do jesieni 2023 roku tzw. „redaktor naczelny” krytykował burmistrza i jego zastępcę. Akceptował komentarze mieszkańców krytykujące ich postępowanie, a cenzurował komentarze przeciwne.

Gdy teraz tzw. „redaktor naczelny” wychwala burmistrza i jego zastępcę, komentarze pochwalne akceptuje , a komentarze krytyczne cenzuruje.

Czy okazywanie takiej wątpliwej moralności, zmienności poglądów i miękkości kręgosłupa jest etyczne?

Posunął się on nawet do zamieszczenia obrazka ze „świńską” krytyką jednego z kandydatów na burmistrza, którego niedawno jeszcze popierał, a który podobno był jego pociotkiem? 

Czy w ten "świński" sposób chce promować obecnego zastępcę burmistrza, jako kandydata na burmistrza w wyborach samorządowych?

Ta zmienność poglądów, o wątpliwej moralności, spotkała się z reakcją Towarzystwa Miłośników Kętrzyna, do którego  tzw. „redaktor naczelny” został kilkanaście dni wcześniej przyjęty. Pisaliśmy o tym w tekstach: Towarzystwo Miłośników Kętrzyna - Oświadczenie i „Świńska kampania” Kacpra J. Cz.1.

Jeden z mieszkańców, podpisujący się imieniem i nazwiskiem, w odpowiedzi na hejt, chciał w komentarzu na portalu prowadzonym przez tzw. „redaktora naczelnego”, zacytować Oświadczenie Towarzystwa Miłośników Kętrzyna.

Kometarz nie został zaakceptowany. Zadziałała cenzura.

 

Widocznie tzw. „redaktor naczelny” jest wyznawcą moralności Kalego

Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy,

to jest zły uczynek.

 

Dobry, to jak Kali zabrać komuś krowy.

Czyli:

„Jeśli ktoś krytykuje osoby skumacone z Kalim,

to jest zły uczynek.

Dobry, to jak chwalą kumotrów i protektorów Kalego".

KBC

To kolejny raz gdy tzw. „redaktor naczelny” cenzuruje niewygodne komentarze. Ponieważ jest to oficjalnie zarejestrowane czasopismo należy zapytać:

1. Czy cenzura komentarzy i wypowiedzi mieszkańców jest zgodna z prawem?

2. Jak można mówić o moralności i bezstronności a jednocześnie hejtować i cenzurować? 

 

 

 

 

 

 

 

Jak Książek z prawnikiem Postanowienie Sądu ukrywali?

Z pełnomocnictwa Książka i Nahornej, radca prawny Paweł S., 8 sierpnia 2023 r., złożył do  Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Sąd KRS)  wniosek o wykreślenie 3 pozostałych członków starej rady nadzorczej.

Przypomnijmy, że w 2023 roku najpierw zrezygnowali z członkowstwa w starej radzie Piskorz i Zalewski. Pozostało jeszcze 6 członków.

4 z nich chciało odwołać Książka i Nahorną. Jednak aby rada mogła obradować wymagana jest obecność 5 członków.

Lenkowski i Lisowski broniąc Książka przed odwołaniem nie przychodzili na posiedzenia rady. W proteście przeciwko bojkotowi Lenkowskiego i Lisowskiego zrezygnowało 3 następnych członków starej rady.

Wniosek o wykreślenie pozostałych 3 członków, w tym Lisowskiego i Lenkowskiego, został zgłoszony z protokołem sporządzonym przez notariusza z głosowania w Reszlu zawierającym wyniki głosowania z Kętrzyna Korsz i Reszla.

Dowiedział się o tym wniosku Stanisław Kulas, który wcześniej, w dniu 9 czerwca 2023 r., złożył do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew i uzyskał zabezpieczenie wstrzymania głosowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie 2023 r.

Zauważył, że do wniosku Spółdzielni nie dołączono pozostałych 2 protokołów notarialnych; z Kętrzyna i Korsz, oraz ważnych załączników do protokołu notarialnego.

W tych załącznikach 5 członków nowej rady nadzorczej powiadamiało notariusza o Postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie wstrzymania głosowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie 2023 r.

Przecież to jest wprowadzanie w błąd Sądu KRS – zauważył Stanisław Kulas. Dlaczego Książek ukrywa Postanowienie Sądu Okręgowego o wstrzymaniu głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia 2023 r.?

Stanisław Kulas niezwłocznie wysłał e-mail do Sądu KRS:

„W piśmie przewodnim ukryto fakt wstrzymania uchwały nr 30 przez SO w Olsztynie. Tym samym wniosek powinien być oddalony do chwili prawomocnego wyroku SO w Olsztynie.”

Do e-maila dołączył Postanowienie Sądu Okręgowego

Sąd KRS sprawdził Postanowienie i 17 sierpnia 2023 r., wysłał do SM Pionier wezwanie:

„Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wzywa pełnomocnika wnioskodawcy do

 

złożenia odpisu prawomocnego postanowienia uchylającego postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.06.2023 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I C 862/23 udzielającego zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności uchwały nr 30/2023 z dnia 05.06.2023 r.

 

przedłożonej wraz z wnioskiem, jako dowód zwołania walnego zgromadzenia skutkującego wygaśnięciem kadencji rady nadzorczej lub wskazania innego zdarzenia prawnego skutkującego upadkiem tego zabezpieczenia.

 

Jak wynika z ustaleń tutejszego sądu pełnomocnik reprezentuje wnioskodawcę przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w sprawie, w której zabezpieczenie to zostało udzielone.

 

Co teraz zrobi prezes Książek i jego prawnik Paweł S. skoro Sąd KRS złapał ich na ukrywaniu Postanowienia Sądu Okręgowego o wstrzymaniu głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia 2023 r.?

 

KBC

W jakim celu Książek polecił złożyć wniosek o wykreślenie 3 członków starej rady nadzorczej? Przecież stara rada i tak już nie obradowała?

Czy on chciał, po wprowadzeniu w błąd Sądu KRS, i wykreśleniu ostatnich 3 członków starej rady mówić, że Sąd KRS uznał w ten sposób prawomocność głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie 2023 r.?

Czy świadome ukrywanie przed Sądem KRS, Postanowienia Sądu Okręgowego podlega ukaraniu podobnie jak potwierdzenie nieprawdy?

 

 

 

 

Jak Niedziółka

traci nasze miliony?

Cz.2.

Skierowanie sprawy do

Najwyższej Izby Kontroli

Z przeprowadzonej kontroli wynikają następujące wnioski

1. Komisja uznaje wniosek pełnomocnika procesowego Miasta pani Agnieszki Jakubowskiej z dnia 2 kwietnia 2022 r. o wniesieniu apelacji za zasadny i postępowanie apelacyjne powinno przebiegać zgodnie z obowiązującą procedurą.

Gdyby apelacja od wyroku Sądu Okręgowego była skuteczna, rozpoznawana byłaby w dniu 4 kwietnia 2023 r. bowiem na ten dzień Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyznaczył termin rozpoznania apelacji strony powodowej, o czym zawiadomił pełnomocnika Miasta. Dawało ono Miastu kilkumiesięczny okres oczekiwania na jkieś korzystne dla samorządów rozstrzygnięcia.

Komisja podkreśla, że dla przedmiotowego postępowania istotne znaczenie miałwyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2022 r. Sygn akt II CSKP  668/22 wydany po rozpatrzeniu kasacji Przasnysza oraz wyrok II CSKP 984/22 w sprawie Warszawy w podobnych sprawach,bowiem w sposób istotny zmieniają ocenę prawną dochodzenia roszczeń przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne. 

Powyższe wyroki, w ocenie Komisji będą miały wpływ na zmianę kierunku dotychczasowego orzecznictwa w tych sprawach. Istniała zatem duża doza prawdopodobieństwa, że Sąd Apelacyjny brałby pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyżej przywołanych wyrokach i nie można wykluczyć, że w wyniku apelacji sprawabyłaby ponownie rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Olsztynie a rozstrzygnięcie mogło być korzystne dla Miasta.

2Z uzasadnienia Postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 2 września 2022 r. wynika, że po otrzymaniu postanowienia Sądu Apelacyjnego, z dnia 28 czerwca 2022 r., zwalniającego z części opłaty sądowej, opłata w wysokości 100 tys. powinna być wniesiona do dnia 15 lipca 2022 r. Gmina Miejska Kętrzyn takiej opłaty w terminie jednak nie wniosła.

Jak wyjaśnił Burmistrz Miasta pan Ryszard Niedziółka decyzja o nie wniesieniu opłaty w terminie do 15 lipca 2022 r. była podyktowana przede wszystkim brakiem pozytywnych rozstrzygnięć sądów dla samorządów oraz przekonaniem o tym, że Sąd Apelacyjny podtrzyma wyrok sądu I instancji. Złożenie natomiast 8 sierpnia 2022 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty podyktowane było przyjęciem, w porozumieniu z kancelarią prawną,pewnej strategii, mającej dać czas przeczekania na jakieś pozytywne rozstrzygnięcie sądów w tych sprawach.

Jeżeli chodzi o uzasadnienie wniosku to,  w ocenie Komisji, jako nie wypełniające przesłanek określonych w art. 168 kpc nie mogło być uznane przez sąd za uzasadniające przywrócenie terminu, bowiem Burmistrz niedotrzymanie terminu wynikającego z Postanowienia uzasadnił urlopami urzędników w tym Sekretarza Urzędu i Burmistrza Miasta, a także brakiem świadomości urzędników, w odniesieniu do terminu wniesienia opłat sądowej.

3. Niezrozumiała w ocenie Komisji była decyzja Burmistrza Miasta o wypowiedzeniu w dniu 5 lipca 2022 r. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Kętrzyn radcom prawnym Kancelarii Prawnej VIA FIDES w Olsztynie, pani Joannie Mossakowskiej i Agnieszce Jakubowskiej w badanej sprawie sygn. I ACa 723/22.

Spowodowała ona, że w przedmiotowym postępowaniu Gmina Miejska Kętrzyn pozbawiona była przez okres 9 miesięcy profesjonalnej obsługi prawnej. Komisja nie zna powodów i uzasadnienia tej decyzji. Dopiero w dniu 30 marca 2023 r. Burmistrz Miasta tuż przed zakończeniem przedmiotowej sprawy udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprawie sygn. I ACa 723/22 pani Joannie Mossakowskiej.

4. Burmistrz Miasta pan Ryszard Niedziółka miał prawo podjąć decyzję o odstąpieniu od apelacji z uwagi na opinię pełnomocnika procesowego uprawdopodobniającego utrzymanie przez Sąd Apelacyjny wyroku I instancji. Komisja stoi jednak na stanowisku, że decyzja burmistrza była zbyt pochopna, bowiem już wyrok Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2022 r. II CSKP 380/22 wskazywał na zmieniającą się linię orzeczniczą i podtrzymując apelację konsekwentnie dążyć do zakończenia sprawy korzystnym dla Gminy Miejskiej Kętrzyn orzeczeniem. Ocenę Komisji uzasadniają także wyroki Sądu Najwyższego: II  CSKP  668/22 z 8 grudnia 2022 r., czy II CSKP 984/22 z 8 lutego 2023 r.

Burmistrz Miasta podjął jednak decyzję, która znalazła oparcie zdaniem Komisji w bezpodstawnej i przyjętej z góry tezie, że apelacja z pewnością zostanie rozstrzygnięta na niekorzyść Gminy Miejskiej Kętrzyn i będzie jedynie stratą 100 tys. złotych. Decyzja ta nie był a także poprzedzona konsultacją z Radą Miejską.

Komisja przypomina, że Rada Miejska 28 października 2019 r. podjęła stanowisko w sprawie roszczeń niepublicznych przedszkoli, którym zobowiązała Burmistrza Miasta do informowania Rady o stanie spraw i podejmowanych działaniach. Komisja zwraca uwagę, że o fakcie odrzucenia apelacji przez Sąd, zarówno Burmistrz jak i jego zastępca mieli wiedzę już 10 września 2022 r. 

Tą, jakże ważną informację, zatajono przed Radą udając, że sprawa toczy się zgodnie z procedurą. Informację o fakcie odrzucenia apelacji zatajono także podczas spotkania w dniu 16 marca 2023 r. radczyń prawnych kancelarii VIA FIDES z radnymi i burmistrzami, które na dzień spotkania od 5 lipca 2022r. nie posiadały pełnomocnictwa, o czym radni nie byli poinformowani.

Zatem decyzja Burmistrza Miasta pana Ryszarda Niedziółki z dnia 28 czerwca 2022 r., mająca znaczący wpływ na późniejsze Postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu apelacji skutkowała uprawomocnieniem się wyroku Sądu Okręgowego z 7 lutego 2022 r. i koniecznością wypłaty z budżetu Miasta zasądzonej kwoty ponad 4 mln zł., z czego 1 543 992,38 zł wypłacono w grudniu 2022 r., natomiast pozostałą kwotę w 10 rocznych ratach.

Świetle powyższych ustaleń i wniosków Komisja wnosi do Rady Miejskiej w Kętrzynie o:

Skierowanie sprawy do Delegatury NIK w Olsztynie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli pod kątem rzetelności i gospodarności działań Burmistrza Miasta Kętrzyn w obszarze objętym kontrolą Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji - Zbigniew Nowak

Zastępca Przewodniczącego - Edward Mitros

Członek Komisji - Roman Chodara

Członek Komisji - Czesław Ćwik

Członek Komisji - Władysław Zarecki

 

Pierwsza część protokołu: 

Jak Niedziółka traci nasze miliony? Cz.1. Porażający Protokół z kontroli. 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad – zgłoszenie wn

iosków o zmianę porządku obrad.
3. Ocena zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości za 2022r.
4. Informacja o stanie ochrony zdrowia w mieście Kętrzyn.
5. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych za 2022 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 przyjęcia do realizacji aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2038.
6.2 zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
6.3 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
6.4 rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie lekarzy okulistów na Narodowy Fundusz Zdrowia w Kętrzynie.
6.5 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli.
6.6 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.
6.7 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn.: „Kontrola wydatków Kętrzyńskiego Centrum Kultury, Muzeum oraz Biblioteki Publicznej w 2022 r.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 marca 2023r.
15. Zamknięcie LXXII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Posiedzenia komisji, Ratusz Miejski, godz. 15.30
24.04.2023 r. - Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych.
25.04.2023 r. - Komisja Gospodarki Komunalnej.
26.04.2023 r. - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

KBC

W czasie sesji mieszkańcy mają prawo zażądać wyjaśnień:

Ad 5.

Dlaczego przepłacamy za ogrzewanie mieszkań i podgrzanie wody?

Dlaczego przepłacamy za odbiór śmieci?

Ad. 7. 

Kto finansował "kręcenie wideo" dla telewizji spółdzielczej i ile za to "kręcenie" zarobił "szwagier". 

 

 

 

Spis treści