Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Jak Książek z prawnikiem Postanowienie Sądu ukrywali?

Z pełnomocnictwa Książka i Nahornej, radca prawny Paweł S., 8 sierpnia 2023 r., złożył do  Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Sąd KRS)  wniosek o wykreślenie 3 pozostałych członków starej rady nadzorczej.

Przypomnijmy, że w 2023 roku najpierw zrezygnowali z członkowstwa w starej radzie Piskorz i Zalewski. Pozostało jeszcze 6 członków.

4 z nich chciało odwołać Książka i Nahorną. Jednak aby rada mogła obradować wymagana jest obecność 5 członków.

Lenkowski i Lisowski broniąc Książka przed odwołaniem nie przychodzili na posiedzenia rady. W proteście przeciwko bojkotowi Lenkowskiego i Lisowskiego zrezygnowało 3 następnych członków starej rady.

Wniosek o wykreślenie pozostałych 3 członków, w tym Lisowskiego i Lenkowskiego, został zgłoszony z protokołem sporządzonym przez notariusza z głosowania w Reszlu zawierającym wyniki głosowania z Kętrzyna Korsz i Reszla.

Dowiedział się o tym wniosku Stanisław Kulas, który wcześniej, w dniu 9 czerwca 2023 r., złożył do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew i uzyskał zabezpieczenie wstrzymania głosowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie 2023 r.

Zauważył, że do wniosku Spółdzielni nie dołączono pozostałych 2 protokołów notarialnych; z Kętrzyna i Korsz, oraz ważnych załączników do protokołu notarialnego.

W tych załącznikach 5 członków nowej rady nadzorczej powiadamiało notariusza o Postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie wstrzymania głosowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie 2023 r.

Przecież to jest wprowadzanie w błąd Sądu KRS – zauważył Stanisław Kulas. Dlaczego Książek ukrywa Postanowienie Sądu Okręgowego o wstrzymaniu głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia 2023 r.?

Stanisław Kulas niezwłocznie wysłał e-mail do Sądu KRS:

„W piśmie przewodnim ukryto fakt wstrzymania uchwały nr 30 przez SO w Olsztynie. Tym samym wniosek powinien być oddalony do chwili prawomocnego wyroku SO w Olsztynie.”

Do e-maila dołączył Postanowienie Sądu Okręgowego

Sąd KRS sprawdził Postanowienie i 17 sierpnia 2023 r., wysłał do SM Pionier wezwanie:

„Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wzywa pełnomocnika wnioskodawcy do

 

złożenia odpisu prawomocnego postanowienia uchylającego postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.06.2023 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I C 862/23 udzielającego zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności uchwały nr 30/2023 z dnia 05.06.2023 r.

 

przedłożonej wraz z wnioskiem, jako dowód zwołania walnego zgromadzenia skutkującego wygaśnięciem kadencji rady nadzorczej lub wskazania innego zdarzenia prawnego skutkującego upadkiem tego zabezpieczenia.

 

Jak wynika z ustaleń tutejszego sądu pełnomocnik reprezentuje wnioskodawcę przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w sprawie, w której zabezpieczenie to zostało udzielone.

 

Co teraz zrobi prezes Książek i jego prawnik Paweł S. skoro Sąd KRS złapał ich na ukrywaniu Postanowienia Sądu Okręgowego o wstrzymaniu głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia 2023 r.?

 

KBC

W jakim celu Książek polecił złożyć wniosek o wykreślenie 3 członków starej rady nadzorczej? Przecież stara rada i tak już nie obradowała?

Czy on chciał, po wprowadzeniu w błąd Sądu KRS, i wykreśleniu ostatnich 3 członków starej rady mówić, że Sąd KRS uznał w ten sposób prawomocność głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie 2023 r.?

Czy świadome ukrywanie przed Sądem KRS, Postanowienia Sądu Okręgowego podlega ukaraniu podobnie jak potwierdzenie nieprawdy?

 

 

 

 

Jak Niedziółka

traci nasze miliony?

Cz.2.

Skierowanie sprawy do

Najwyższej Izby Kontroli

Z przeprowadzonej kontroli wynikają następujące wnioski

1. Komisja uznaje wniosek pełnomocnika procesowego Miasta pani Agnieszki Jakubowskiej z dnia 2 kwietnia 2022 r. o wniesieniu apelacji za zasadny i postępowanie apelacyjne powinno przebiegać zgodnie z obowiązującą procedurą.

Gdyby apelacja od wyroku Sądu Okręgowego była skuteczna, rozpoznawana byłaby w dniu 4 kwietnia 2023 r. bowiem na ten dzień Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyznaczył termin rozpoznania apelacji strony powodowej, o czym zawiadomił pełnomocnika Miasta. Dawało ono Miastu kilkumiesięczny okres oczekiwania na jkieś korzystne dla samorządów rozstrzygnięcia.

Komisja podkreśla, że dla przedmiotowego postępowania istotne znaczenie miałwyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2022 r. Sygn akt II CSKP  668/22 wydany po rozpatrzeniu kasacji Przasnysza oraz wyrok II CSKP 984/22 w sprawie Warszawy w podobnych sprawach,bowiem w sposób istotny zmieniają ocenę prawną dochodzenia roszczeń przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne. 

Powyższe wyroki, w ocenie Komisji będą miały wpływ na zmianę kierunku dotychczasowego orzecznictwa w tych sprawach. Istniała zatem duża doza prawdopodobieństwa, że Sąd Apelacyjny brałby pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyżej przywołanych wyrokach i nie można wykluczyć, że w wyniku apelacji sprawabyłaby ponownie rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Olsztynie a rozstrzygnięcie mogło być korzystne dla Miasta.

2Z uzasadnienia Postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 2 września 2022 r. wynika, że po otrzymaniu postanowienia Sądu Apelacyjnego, z dnia 28 czerwca 2022 r., zwalniającego z części opłaty sądowej, opłata w wysokości 100 tys. powinna być wniesiona do dnia 15 lipca 2022 r. Gmina Miejska Kętrzyn takiej opłaty w terminie jednak nie wniosła.

Jak wyjaśnił Burmistrz Miasta pan Ryszard Niedziółka decyzja o nie wniesieniu opłaty w terminie do 15 lipca 2022 r. była podyktowana przede wszystkim brakiem pozytywnych rozstrzygnięć sądów dla samorządów oraz przekonaniem o tym, że Sąd Apelacyjny podtrzyma wyrok sądu I instancji. Złożenie natomiast 8 sierpnia 2022 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty podyktowane było przyjęciem, w porozumieniu z kancelarią prawną,pewnej strategii, mającej dać czas przeczekania na jakieś pozytywne rozstrzygnięcie sądów w tych sprawach.

Jeżeli chodzi o uzasadnienie wniosku to,  w ocenie Komisji, jako nie wypełniające przesłanek określonych w art. 168 kpc nie mogło być uznane przez sąd za uzasadniające przywrócenie terminu, bowiem Burmistrz niedotrzymanie terminu wynikającego z Postanowienia uzasadnił urlopami urzędników w tym Sekretarza Urzędu i Burmistrza Miasta, a także brakiem świadomości urzędników, w odniesieniu do terminu wniesienia opłat sądowej.

3. Niezrozumiała w ocenie Komisji była decyzja Burmistrza Miasta o wypowiedzeniu w dniu 5 lipca 2022 r. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Kętrzyn radcom prawnym Kancelarii Prawnej VIA FIDES w Olsztynie, pani Joannie Mossakowskiej i Agnieszce Jakubowskiej w badanej sprawie sygn. I ACa 723/22.

Spowodowała ona, że w przedmiotowym postępowaniu Gmina Miejska Kętrzyn pozbawiona była przez okres 9 miesięcy profesjonalnej obsługi prawnej. Komisja nie zna powodów i uzasadnienia tej decyzji. Dopiero w dniu 30 marca 2023 r. Burmistrz Miasta tuż przed zakończeniem przedmiotowej sprawy udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprawie sygn. I ACa 723/22 pani Joannie Mossakowskiej.

4. Burmistrz Miasta pan Ryszard Niedziółka miał prawo podjąć decyzję o odstąpieniu od apelacji z uwagi na opinię pełnomocnika procesowego uprawdopodobniającego utrzymanie przez Sąd Apelacyjny wyroku I instancji. Komisja stoi jednak na stanowisku, że decyzja burmistrza była zbyt pochopna, bowiem już wyrok Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2022 r. II CSKP 380/22 wskazywał na zmieniającą się linię orzeczniczą i podtrzymując apelację konsekwentnie dążyć do zakończenia sprawy korzystnym dla Gminy Miejskiej Kętrzyn orzeczeniem. Ocenę Komisji uzasadniają także wyroki Sądu Najwyższego: II  CSKP  668/22 z 8 grudnia 2022 r., czy II CSKP 984/22 z 8 lutego 2023 r.

Burmistrz Miasta podjął jednak decyzję, która znalazła oparcie zdaniem Komisji w bezpodstawnej i przyjętej z góry tezie, że apelacja z pewnością zostanie rozstrzygnięta na niekorzyść Gminy Miejskiej Kętrzyn i będzie jedynie stratą 100 tys. złotych. Decyzja ta nie był a także poprzedzona konsultacją z Radą Miejską.

Komisja przypomina, że Rada Miejska 28 października 2019 r. podjęła stanowisko w sprawie roszczeń niepublicznych przedszkoli, którym zobowiązała Burmistrza Miasta do informowania Rady o stanie spraw i podejmowanych działaniach. Komisja zwraca uwagę, że o fakcie odrzucenia apelacji przez Sąd, zarówno Burmistrz jak i jego zastępca mieli wiedzę już 10 września 2022 r. 

Tą, jakże ważną informację, zatajono przed Radą udając, że sprawa toczy się zgodnie z procedurą. Informację o fakcie odrzucenia apelacji zatajono także podczas spotkania w dniu 16 marca 2023 r. radczyń prawnych kancelarii VIA FIDES z radnymi i burmistrzami, które na dzień spotkania od 5 lipca 2022r. nie posiadały pełnomocnictwa, o czym radni nie byli poinformowani.

Zatem decyzja Burmistrza Miasta pana Ryszarda Niedziółki z dnia 28 czerwca 2022 r., mająca znaczący wpływ na późniejsze Postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu apelacji skutkowała uprawomocnieniem się wyroku Sądu Okręgowego z 7 lutego 2022 r. i koniecznością wypłaty z budżetu Miasta zasądzonej kwoty ponad 4 mln zł., z czego 1 543 992,38 zł wypłacono w grudniu 2022 r., natomiast pozostałą kwotę w 10 rocznych ratach.

Świetle powyższych ustaleń i wniosków Komisja wnosi do Rady Miejskiej w Kętrzynie o:

Skierowanie sprawy do Delegatury NIK w Olsztynie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli pod kątem rzetelności i gospodarności działań Burmistrza Miasta Kętrzyn w obszarze objętym kontrolą Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji - Zbigniew Nowak

Zastępca Przewodniczącego - Edward Mitros

Członek Komisji - Roman Chodara

Członek Komisji - Czesław Ćwik

Członek Komisji - Władysław Zarecki

 

Pierwsza część protokołu: 

Jak Niedziółka traci nasze miliony? Cz.1. Porażający Protokół z kontroli. 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad – zgłoszenie wn

iosków o zmianę porządku obrad.
3. Ocena zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości za 2022r.
4. Informacja o stanie ochrony zdrowia w mieście Kętrzyn.
5. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych za 2022 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 przyjęcia do realizacji aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2038.
6.2 zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
6.3 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
6.4 rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie lekarzy okulistów na Narodowy Fundusz Zdrowia w Kętrzynie.
6.5 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli.
6.6 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.
6.7 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn.: „Kontrola wydatków Kętrzyńskiego Centrum Kultury, Muzeum oraz Biblioteki Publicznej w 2022 r.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 marca 2023r.
15. Zamknięcie LXXII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Posiedzenia komisji, Ratusz Miejski, godz. 15.30
24.04.2023 r. - Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych.
25.04.2023 r. - Komisja Gospodarki Komunalnej.
26.04.2023 r. - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

KBC

W czasie sesji mieszkańcy mają prawo zażądać wyjaśnień:

Ad 5.

Dlaczego przepłacamy za ogrzewanie mieszkań i podgrzanie wody?

Dlaczego przepłacamy za odbiór śmieci?

Ad. 7. 

Kto finansował "kręcenie wideo" dla telewizji spółdzielczej i ile za to "kręcenie" zarobił "szwagier". 

 

 

 

Przasnysz wygrywa w sprawie żądań osoby prowadzącej przedszkole.

W sprawie, którą burmistrz Kętrzyna przegrał?

 

KBC

Dlaczego burmistrz Niedziółka tak szybko wypłacił miliony osobie prowadzącej prywatne przedszkole?

Dlaczego Niedziółka nie wniósł o kasację wyroku?

Co powinien zrobić burmistrz Niedziółka? Ustąpić ze stanowiska lub zwolnić prawników miejskich i szybko zatrudnić prawników obsługujących Miasto Przasnysz. Oni uratują miliony dla Kętrzyna.

Czy Niedziółka tak zrobi?

Mieszkańcy uważają że nie, ponieważ Niedziółka zachowuje się tak, jakby mu nie zależało lub jakby był nieudacznikiem?

 

 

 

 

 

 

Pan Grzegorz Bereda - społeczny doradca burmistrza do spraw zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn, odpowiedział na Facebooku na artykuł Pana M. "Ekspert co na autobusach zęby zjadł?" podtrzymując swoje stanowisko i pisząc m.in.

Nie jestem ekspertem w dziedzinie transportu i nigdy się za eksperta nie podawałem (...)

oraz

Nie wykluczam również, że informacje o kosztach transportu w Kętrzynie które na przestrzeni ostatniego ponad roku uzyskiwałem w rozmowach z urzędnikami (a które jednoznacznie wskazywały na atrakcyjność tego projektu) są fałszywe lub niepełne. Sam czekam na pełną ich prezentację.

Pomimo tych faktów Pan Grzegorz Bereda w dalszej części swojego komentarza podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko i pisze:

Oczywiście może Pan mieć inny pogląd na powyższe kwestie i możemy się w tym pięknie różnić.

Cieszę się, że pozwala mi Pan mieć inny pogląd... 

- odpowiedział Pan M., który posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie transportu, w obszarze inżynierii ruchu, w jego analizie i modelowaniu oraz opracowywaniu koncepcji i projektów organizacji ruchu. Zna budowę i zasady eksploatacji środków transportu publicznego oraz umie oszacować jakie koszty poniesie Kętrzyn w związku z wprowadzeniem autobusów elektrycznych i przejazdów bezbiletowych.

- A zupełnie serio? - pisze dalej Pan M.

- Szanowny Panie, jak dla mnie, to może Pan nawet nie uznawać istnienia grawitacji. Przyznaje Pan, że jest laikiem w obszarze transportu, a następnie usiłuje udowodnić, że Pańska racja jest "najmojsza"? I czego w tej sytuacji Pan oczekuje? Uznania Pańskiego myślenia życzeniowego za dogmat? Może kompromisu?

Otóż w dziedzinach technicznych nie ma pola do negocjacji. Tak jak w matematyce  2 + 2 = 4, tak w inżynierii komunikacyjnej istnieją określone paradygmaty i metodyka osiągania założonych celów. Pan nadal mówi, że 2 + 2 jest 6, a ja nie mogę zgodzić się nawet na 5. Zwłaszcza wtedy, gdy mówimy o bezpieczeństwie ruchu czy szeroko pojętym interesie publicznym.

Legitymizowanie działań burmistrza w żaden sposób nie przybliża Kętrzyna do dobrych rozwiązań, nawet jeśli się je nieudolnie kopiuje  (casus obwodnicy miasta). Jeśli okaże się, że szumnie zapowiadana  reforma  układu komunikacyjnego jest bezprawnie wykorzystanym projektem mojego autorstwa, będę z całą konsekwencją dochodził swoich praw - m.in. z tego powodu, że prawidłowo wdrożone i pilotowane rozwiązanie miało doprowadzić do osiągnięcia w sposób synergiczny wielu celów modelowej polityki transportowej miasta, a nie być tylko trampoliną dla osobistej kariery politycznej jednego z radnych, czy protezą dla wątpliwych działań ekipy obecnego burmistrza. 

Poziom tych działań opisałem w wielu artykułach na stronie Kętrzyn Bez Cenzury, a także w serii artykułów "Niedziółka grabarzem kętrzyńskiej komunikacji" oraz "A jednak blamaż i to po całości" opublikowanych na portalu Kętrzyn Info 24.  Musi Pan wiedzieć, że działania władz miasta w obszarze transportu - w tym te, które Pan afirmuje - paradoksalnie oddalają kętrzyńską mobilność od modelu zrównoważonego transportu.

Komunikacja socjalna, jaką nadal będzie kętrzyńska komunikacja miejska, wbrew narracji wiceburmistrza Wróbla wybrzmiewającej niczym sformułowania z mojego projektu, nie będzie zdolna zmienić struktury modalnej ruchu. Osiągnięcie tego celu wymaga spełnienia kilku warunków brzegowych. Dopiero przy ich uwzględnieniu można tworzyć model ruchu, zaś wyliczając opory dla poszczególnych form przemieszczania się - budować optymalną siatkę połączeń i rozkłady jazdy.

Nie mam wątpliwości, że tego nie zrobiono. Krótko mówiąc będzie źle, bo przypuszczam, że albo powstanie bubel stworzony przez osoby niekompetentne, albo nieudolny plagiat mojego projektu - a jak wiadomo "kradzione nie tuczy".

Sprzeczną z fundamentalnym  założeniem  zrównoważonego transportu jest już sama idea komunikacji bezbiletowej. Komunikacja bezbiletowa generuje bowiem nieoptymalne wykorzystanie posiadanych zasobów - krótko mówiąc korzystają z niej osoby w podróżach niewymagających transportu. Mało tego, czasem w takich przypadkach jazda autobusem staje się formą spędzania wolnego czasu.

To, że autobusy są ciasne, już może świadczyć  o tym zjawisku, albo o nieodpowiednim doborze taboru; wielokrotnie pisałem jak powinna wyglądać struktura taborowa i od 2012 roku powtarzam, że nie ma tu miejsca na małe autobusy jakimi Kętrzyn uraczył Hećman a teraz Niedziółka (komunikacja powinna być obsługiwana autobusami klasy MAXI o długości 12 metrów, a wybrane brygady na linii nr 2 także  pojazdami przegubowymi klasy MEGA o długości 18 metrów). 

Ten fatalny standard podróży w tłoku, który powodują małe autobusy i dodatkowo przejazdy bezbiletowe, nie dosyć że nie wywoła zainteresowania transportem zbiorowym wśród dotychczasowych użytkowników transportu indywidualnego, to  skutecznie zniechęci wielu pasażerów komunikacji miejskiej jeżdżących do pracy i oczekujących przyzwoitego  standardu. Żaden pracownik biura czy usług nie będzie się mordował w ścisku w komunikacji rodem z krajów trzeciego świata, by dotrzeć do pracy zmęczonym i w pogniecionej marynarce.

W sprzeczności z ideą eliminacji paliw kopalnych jest elektryfikacja komunikacji autobusowej, gdy prąd napędzający pojazdy pochodzi z węgla.

Dlatego w raporcie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej wskazuje się autobusy elektryczne, jako najbardziej emisyjne spośród użytkowanych w Polsce. Wobec powyższego, w polskich realiach za najbardziej  zasadną należy uznać dalszą eksploatację autobusów spalinowych spełniających normy emisji Euro 5, EEV i Euro 6, docelowo także jako technologię pomostową do wdrażania paliw zeroemisyjnych - jako źródła zasilania tradycyjnych spalinowych silników tłokowych (wodór, paliwa syntetyczne).

Ale taki kierunek działań wymaga wizji, wiedzy i odporności na działanie lobbystów oraz różnej maści stręczycieli elektromobilności reprezentujących interesy  producentów pojazdów. 

Trudno mówić o przemyślanych działaniach, gdy zamawia się autobus obojętne  jakiej wielkości - byleby elektryczny. Czy to jeszcze jest szycie komunikacji na potrzeby miasta, czy już wyłącznie pod branżę elektromobilności?

Czy przebudowa infrastruktury drogowej w sposób wykluczający możliwość implementacji oczekiwanych z punktu widzenia sprawności funkcjonowania transportu publicznego rozwiązań, to działanie na rzecz zrównoważonego transportu?

Czy wycinka drzew przy Ogrodowej w związku z działaniem jak opisane powyżej, to przejaw troski o walory estetyczne i ekologiczne miasta?

Parking systemu P&R na "Falklandach" zamiast przy pętlach Rataja oraz na Bydgoskiej i Ogrodowej to działanie na rzecz zrównoważonego transportu, czy tylko przemielenia unijnej kasy dokładającego cegiełkę do dalszego wzrostu zadłużania kraju, co być może skończy się żądaniem ze strony wierzycieli spłaty zobowiązań w naturze (choćby i tym węglem, którego wydobycie ograniczono na rzecz generującego dodatkowy ślad węglowy importu błota z drugiego końca świata)?

Odpowie Pan sobie w duchu uczciwie na te pytania, a następnie zastanowi, czym Pańskie stanowisko różni się od mojego.

Nie przyjmuje Pan moich uwag z zakresu organizacji transportu, nie uznaje prognoz analityków rynku energii i paliw, danych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej... Nie wiem czy w ten sposób różni się Pan pięknie czy nie, ale w mojej ocenie zwyczajnie wyklucza z merytorycznej dyskusji, a na inną niż merytoryczna - szkoda mi czasu.

PS.

Odnawialne źródła energii do zasilania nocnego autobusów może Pan włożyć między bajki - no chyba że panele będzie Pan oświetlał blaskiem księżyca w pełni (...)

Tyle z mojej strony

Pan M.

 

 

 

 

Spis treści