Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Projekt stanowiska radnych w sprawie kontroli NIK

STANOWISKO

Rady Miejskiej w Kętrzynie, z dnia 21 grudnia 2023 roku.

w sprawie odniesienia się do decyzji Delegatury NIK w Olsztynie z dnia 15 listopada 2023 r.

Na podstawie § 27 pkt 1 Statutu Miasta Kętrzyn przyjętego, uchwałą Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kętrzyna (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 32, poz. 458 z późn. zm.), Rada Miejska w Kętrzynie wyraża następujące stanowisko:

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie pismem z dnia 15 listopada 2023 znak: LOL.402.27.2023 odmówiła przeprowadzenia kontroli działań i decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn w odniesieniu do postępowania apelacyjnego o sygn. I C 487/19, pod kątem rzetelności i gospodarności. Rada Miejska w Kętrzynie, decyzję Delegatury NIK w Olsztynie uznającą wyniki kontroli za spór między Komisją Rewizyjną a Burmistrzem Miasta uznaje za celowy zabieg mający uzasadnić odstąpienie od kontroli. W ocenie Rady Miejskiej kontrola winna dać odpowiedź na poniższe zagadnienia:

1. Dlaczego, po zwolnieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn z częściowej opłaty sądowej, Burmistrz podjął decyzję o nieuiszczeniu jej w wyznaczonym terminie a następnie po 3 tygodniach wystąpił do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z wnioskiem o przywrócenie terminu, dokonując jednocześnie uiszczenia opłaty sądowej?

2. Jakie argumenty legły u podstaw wypowiedzenia w dniu 5 lipca 2022 pełnomocnictw procesowych kancelarii „Via Fides” pozbawiając tym samym postępowanie profesjonalnej obsługi prawnej?

3. Dlaczego Burmistrz Miasta świadomie i celowo utrzymywał fakty: odrzucenia apelacji oraz wypowiedzenia pełnomocnictw w tajemnicy przed Radą Miejską przez okres 9 miesięcy?

4. Dlaczego we wniosku do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty sądowej zawarto argumenty, stojące w rażącej sprzeczności z dyspozycją art. 168 § 1 kpc, co w konsekwencji skutkowało odrzuceniem wniosku i odrzuceniem apelacji?

W ocenie Rady Miejskiej ustalenia Komisji Rewizyjnej, a w szczególności załączone do protokołu kopie dokumentów procesowych, wskazywać mogą na brak zachowania staranności i rzetelności prowadzenia spraw GMK przez Burmistrza Miasta, co skutkowało nieuzasadnionym przerwaniem toczącego się postępowania sądowego i naraziło Gminę Miejską Kętrzyn na przedwczesną wypłatę odszkodowania dla podmiotu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole „Kluczyk” w Kętrzynie w wysokości 4,3 mln zł. Wyjaśnienia wymaga także fakt o istotnym znaczeniu dla oceny postawy Burmistrza, nieuzasadnionej blisko 100 - dniowej zwłoki w złożeniu wniosku o przeprowadzenie kontroli do Delegatury NIK w Olsztynie.

Rada Miejska w Kętrzynie wyraża stanowisko, że przedstawione wyżej argumenty zawierają przesłanki kwalifikujące się do podjęcia przez Delegaturę NIK w Olsztynie kontroli w zakresie objętym wnioskiem na podstawie art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli i wnosi o jej przeprowadzenie

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie do przesłania niniejszego stanowiska Dyrektorowi Delegatury NIK w Olsztynie oraz do wiadomości Prezesa NIK w Warszawie.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 13 lipca 2023 r. Rada Miejska w Kętrzynie podjęła uchwałę Nr LXXIII/549/2023 zobowiązującą Burmistrza Miasta Kętrzyn do przygotowania i skierowania wniosku do Delegatury NIK w Olsztynie o przeprowadzenie kontroli pod kątem rzetelności i gospodarności działań w obszarze toczącego się postepowania apelacyjnego o sygn. I C 487/19. Burmistrz Miasta wniosek o którym wyżej skierował do Delegatury NIK dopiero 24 października 2023 r. tzn. po ok. 100 dniach od daty podjęcia uchwały. W dniu 15 listopada 2023 r. pismem znak: LOL.402.27.2023 Dyrektor Delegatury NIK w Olsztynie powiadomił Burmistrza Miasta o odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli uznając, że źródłem złożenia wniosku jest konflikt pomiędzy Komisją Rewizyjną a Burmistrzem Miasta.

Rada Miejska nie zgadza się z oceną Delegatury NIK dotyczącą wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną i stoi na stanowisku, że zbadanie pod kątem rzetelności i gospodarności działań burmistrza w obszarze postępowania apelacyjnego przez Delegaturę NIK jest konieczne.

Pod względem formalno-prawnym: podstawa prawna prawidłowa – akceptuję; [Podpis elektroniczny radcy prawnego UM w Kętrzynie]

 

 

 

 

Spis treści