Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wygrają

Członkowie Spółdzielni.

Oni przegrają. 

„Dłużnik z Kętrzyna” napisał tekst, który „wybiela” Książka i jego pomocników. „Dłużnik” nie zna Statutu Spółdzielni. Nie zna ustaw i Prawa spółdzielczego. Pomija lub przekręca istotne fakty.

Przedstawiamy więc prawdziwy przebieg zdarzeń, które szczegółowo były wyjaśniane na portalu „Kętrzyn bez cenzury”, od czerwca 2022 roku, w ponad 100 artykułach.

We wrześniu 2022 roku 901 członków spółdzielni uczestniczyło w pięciu Częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. Zdecydowana ilość członków spółdzielni zagłosowała nad wyborem nowej Rady Nadzorczej. Nie udzieliła absolutorium dla członków Zarządu oraz zagłosowała nad odwołaniem Książka i Nahornej.

Kolega Książka, z powołanej przez Niedziółkę rady biznesu, Jarosław S., ten sam który sromotnie przegrał wybory do rady nadzorczej, zaskarżył uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej oraz o odwołaniu Książka i Nahornej. Prawnik Paweł S. – Pełnomocnik Książka i Nahornej podtrzymał to zaskarżenie. Sąd wstrzymał wykonanie uchwał.

Stanisław Kulas, jako interwent uboczny, napisał do Sądu pismo procesowe ze skargą na postępowanie Sądu. Sędzia, który wstrzymał uchwały, wyłączył się ze sprawy. Wyznaczono nowego sędziego.

Książek zlikwidował telewizję spółdzielczą i chciał usunąć starą radę nadzorczą poprzez wykreślenie jej z rejestru Spółdzielni. Sąd rejestrowy KRS odmówił wykreślenia i stara rada zaczęła ponownie działać. Członkowie rady zażądali odejścia Książka i Nahornej. Książek z pomocą dwóch członków starej rady, Tomasza L. oraz Lecha L., doprowadził do rozbicia starej rady i rezygnacji części członków. W starej radzie zostało 3 członków, więc nie mogła podejmować uchwał.

W marcu 2023 roku Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, wystąpili do Ministra Sprawiedliwości ze skargą na opieszałość Sądu. Sąd z urzędu uchylił postanowienie o wstrzymaniu uchwał.

W wyniku skargi wprowadzono nadzór z wykresie szybkości i sprawności działania. Powód - Jarosław S. (kolega Książka, ten który sromotnie przegrał wybory do rady nadzorczej) zaskarżył postanowienie o uchyleniu. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

W czerwcu 2023 roku Książek z Nahorną zarządzili pisemne głosowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu. Stanisław Kulas zaskarżył to do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Sąd wstrzymał pisemne głosowanie. Książek to zlekceważył i głosowanie się odbyło.

Członkowie Spółdzielni ponownie zagłosowali przeciwko udzieleniu absolutorium dla Książka i Nahornej.

Prawnik Paweł S. – pełnomocnik Książka i Nahornej, wystąpił wtedy do Sądu rejestrowego KRS w Olsztynie, o wykreślenie starej rady w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Sąd rejestrowy KRS, po piśmie interwencyjnym członka Spółdzielni Stanisława Kulasa, wyjaśniającym stan sprawy, odrzucił wniosek uznając, że walne się nie odbyło.

29 sierpnia Nahorna złożyła rezygnację. Pełnomocnik Książka i Nahornej złożył wniosek o wykreślenie Nahornej i Powroźnika oraz powołanie kuratora dla Spółdzielni.

Ponownie pisemnie interweniował Stanisław Kulas udowadniając, że uchwała o odwołaniu Powroźnika nie była głosowana na Częściowym Walnym Zgromadzeniu Osiedla Moniuszki, więc nie jest podjęta.

Dlaczego Paweł S. – pełnomocnik Książka i Nahornej, obecny na Częściowym Walnym Zgromadzeniu Osiedla Moniuszki uznał, że to głosowanie się odbyło?

Książek, który nie uzyskał absolutorium za ostatnie 4 lata dezorganizuje pracę spółdzielni. Pozwalniał pracowników. Część odeszła sama. Zawyżył opłaty w części budynków. Nie rozliczył do tej pory kosztów ogrzewania i wody. Wykorzystując dziwne powiązania z częścią członków nowej rady doprowadził do tego, że od dwóch miesięcy część z nich nie przychodzi już na spotkania członków nowej rady. Nie podpisali w czerwcu wniosku o odwołanie Książka i Nahornej. Nie podpisali również wniosku o zwołanie stacjonarnego Walnego Zgromadzenia. Członkowie spółdzielni zapytają ich, dlaczego zaprzestali działania w obronie spółdzielców?

25 września w Sądzie Rejonowym w Mrągowie II Wydział Karny odbędzie się rozprawa, w której obwinionym jest prezes Spółdzielni Arkadiusz K. Zeznawać w sprawie będą członkowie spółdzielni. Oskarżycielem posiłkowym jest członek Spółdzielni wybrany do nowej Rady Nadzorczej - Stanisław Kulas.

Członkowie spółdzielni walczą od roku o swoje prawa. Przeciwko nim Książek z Nahorną prawnicy, pajęczyny układów kętrzyńskich i olsztyńskich powiązań.

Członków spółdzielni popiera rzesza spółdzielców, którzy mają dosyć manipulacji tych układów i kłamstw pisanych w internecie, z inspiracji popleczników Arkadiusza K., Ryszarda N. i Jarosława S.

Oni przegrają.

Wygrają Członkowie Spółdzielni.

 

 

 

 

Spis treści