Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kto daje i zabiera...

czyli,

kto nas chce zrobić w konia?

Napisał Niedziółka, że chce podwyższyć podatki. Kilka dni wcześniej pisał, że nie podwyższy. Napisał że to przecież niedużo... Potem, to jego pisanie powtórzyły media, którym płaci reklamami.

Czy napisał prawdę? Czy to co powtórzono w mediach, to prawda?

Wpadła nam w ręce analiza, jak wygląda ta podwyżka podatków proponowana przez burmistrza Niedziółkę:

W pięciu przypadkach Niedziółka chce podwyższyć stawki podatków o 20 %, pomimo że na 2021 rok maksymalne stawki podatków Minister Finansów podwyższył o 3,9 %, zgodnie z inflacją.

W czterech przypadkach  Niedziółka chce podwyższyć stawki podatków o 13 %, w jednym o 8 %, a w ostatnim pkt 3) nie ma podwyżki. Ale w tych sześciu przypadkach stawki już są maksymalne!

Podparł się Niedziółka argumentem, że stawki za mieszkania będą niższe niż w Polsce. Słaby to argument. Podatek niższy tylko o 6 % od średniej w Polsce, a dużo gorsze warunki zamieszkania i dużo  niższe dochody. Wyższe, to my mamy tylko bezrobocie.

To bezduszne, aby w czasie kryzysu gospodarczego, obniżenia dochodów przedsiębiorców i wypłat pracowniczych, burmistrz Niedziółka proponował tak drastyczne podwyżki podatków.

Na koniec Niedziółka napisał: „Wyzwaniom stawiajmy czoła i nie politykujmy do diabła!”.

Wynika z tego, że to przedsiębiorcy i mieszkańcy maja nadstawić swoje czoła (czytaj: swoje d..y) na zwiększone podatki  i mają nie protestować, bo Niedziółka tak rozkazuje?

Na początek kadencji zmniejszył pan burmistrz podatki o 5 %. Teraz po dwóch latach, chce je podwyższyć o 20 %? Skoro odsyła pan nasze wypowiedzi "do diabła", to odpowiem przysłowiem: „Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.”

Wniosek z propozycji podwyżki podatków taki, że burmistrz Niedziółka, ani policzyć, ani zaplanować budżetu nie potrafi.

Zał.: Wybrane przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych: art. 5 ust. 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zaktualizowane o stawki opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021:

„Art. 5. 1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie w 2021 roku:

1)  od gruntów:

  1. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,59 zł od 1 ha powierzchni,
  3. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
  4. d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni;

2)  od budynków lub ich części:

  1. a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)  od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.”

 

 

Spis treści