Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Sąd KRS

wzywa kuratora

do wyjaśnień


Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wzywa kuratora Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIER" w Kętrzynie p. Zygmunta Mierczaka

do nadesłania :

- sprawozdania z przeprowadzonych czynności zmierzających do powołania zarządu w Spółdzielni
Mieszkaniowej "PIONIER" w Kętrzynie, w szczególności do wyjaśnienia, czy zostało zwołane
posiedzenie rady nadzorczej spółdzielni, 

w terminie 7 dni.

Termin na złożenie sprawozdania minął w dniu 12 marca 2024 r.

W aktach sprawy sprawozdania jeszcze nie ma?? Dlaczego?

Pisaliśmy 28 lutego 2024 r.: Sąd dyscyplinuje Kuratora SM Pionier [LINK] informując  p. Zygmunta Mierczaka, że:

...jego podstawowym obowiązkiem jest podjęcie czynności zmierzających do powołania zarządu, w związku z czym kurator w pierwszej kolejności powinien podjąć czynności, które mają do tego doprowadzić:

W dniu 1 marca 2024 r. Sąd oddalił wniosek kuratora o rozszerzenie uprawnień, [LINKa w uzasadnieniu do postanowienia napisał:

Kurator zgodnie z treścią art. 42 § 3 k.c. powinien niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do powołania zarządu w spółdzielni.

Członkowie prezydium częściowych walnych zgromadzeń trzykrotnie zwracali sie do kuratora o podjęcie czynności i zwołanie pierwszego posiedzenia rady nadzorczej. Trzykrotnie upominał go Sąd rejestrowy. 

Co zrobi Sąd rejestrowy KRS, z powołanym przez siebie kuratorem, który nie wykonuje poleceń Sądu KRS i nie przestrzega Postanowień Sądu Okręgowego w Olsztynie?

 

 

 

 

Spis treści