Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek do

Sądu rejestrowego KRS

o zmianę kuratora

Członkowie SM Pionier dostarczyli, w dniu 22 lutego 2024 r., do Sądu rejestrowego KRS w Olsztynie, wniosek o zmianę kuratora, i ustanowienie kuratora w osobie, która zgodnie ze zdaniem Sądu,

„dawałaby gwarancje należytego

 

wywiązywania się z obowiązków”

W uzasadnieniu napisali:

W zaistniałych okolicznościach

 kurator nie wykonuje należycie

 swoich obowiązków, w szczególności

 nie działa w celu podjęcia czynności

 zmierzających do powołania zarządu,

 a zatem nie wykonuje głównej funkcji,

 do której został ustanowiony.

a także:

Wszelkie wnioski ustne i pisemne,

wystosowane do kuratora

pozostały bez odpowiedzi

i nie spowodowały zmiany

sposobu postępowania kuratora.

Na poparcie uzasadnienia przytoczyli 12 dokumentów z Sądu Okręgowego, 4 dokumenty z Sądu KRS oraz 3 pisma podpisane przez członków prezydiów częściowych walnych zgromadzeń oraz członków wybranych do rady nadzorczej w 2022 r., wzywające kuratora do podjęcia działań.

Na zakończenie napisali:

W związku z powyższym,

 w interesie gospodarczym członków

 Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”,

 wnosimy o pilną zmianę kuratora,

 ustanowionego dla Spółdzielni,

 na kuratora mającego

 podstawową wiedzę prawniczą,

 który dawałaby gwarancje

 przestrzegania przepisów prawa

 i należytego wykonywania obowiązków,

 a w szczególności działał zgodnie z prawem

 i w interesie Spółdzielni oraz jej członków.

O sprawie pisaliśmy w tekstach:

Wnosimy o wstrzymanie działań Kuratora niezgodnych ze Statutem

Wniosek do Kuratora Spółdzielni o zwołanie pierwszego posiedzenia rady nadzorczej

Wniosek do Sądu rejestrowego KRS o zmianę kuratora

To już drugi Wniosek Przewodniczących i Sekretarzy Walnych Zgromadzeń SM do Kuratora Spółdzielni o zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej

 

 

Spis treści