Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Pisemne Walne Zgromadzenie zwołane przez Książka i Nahorną jest bezprawne 

Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier, wybrani do rady nadzorczej SM Pionier na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r., złożyli w dniu 27 czerwca 2023 r., o godz. 9:25, pismo w sekretariacie SM "Pionier". Po rozpoczęciu pracy tzw. Komisji nadzoru głosowania pisemnego, o godz 10:00,  członek Komisji Stanisław Kulas złożył oświadczenie o złożeniu pisma w spółdzielni ws nieważności głosowania.

Nieważność głosowania wynika z orzeczenia sądu. Kopię oświadczenia przekazano Pani notariusz celem wpisania do protokołu. Następnie członkowie Komisji: Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko opuścili nieprawomocne posiedzenie tzw. Komisji nadzoru wnosząc o odnotowanie tego faktu w protokole notarialnym.

Zarząd SM „Pionier” w Kętrzynie

Notariusz przywołanego przez Zarząd SM „Pionier” w Kętrzynie do sporządzenia protokołu z głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2023 r.

Członkowie tzw. Komisji do spraw nadzorowania przeprowadzenia głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2023 r.

Jnformujemy że Sąd Okręgowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny, w dniu 16 czerwca 2023 r., w sprawie o sygn. akt I C 862/23, z powództwa Stanisława Kulasa, przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały spółdzielni wydał:

Postanowienieo udzieleniu zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 30/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie uchwał nr 1/2023 – 8/2023 - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”

Doręczenie odpisu orzeczenia zostało wysłane na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul Daszyńskiego 23, 11-400 Kętrzyn, w dniu 19 czerwca 2023r.

Przesyłka Poczty Polskiej, o nr. 00401040060551, została przekazana do doręczenia w dniu 20 czerwca 2023 r., awizo z dnia 20 czerwca 2023 r., do odbioru w placówce Poczty Polskiej od dnia 20 czerwca 2023 r.

W żądamy bezzwłocznego odebrania przesyłki, odwołania pisemnego Walnego Zgromadzenia oraz zwołania stacjonarnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym przepisach prawa i Statucie SM Pionier.

Żądamy również niezwłocznego, czyli w dniu jutrzejszym, spotkania zarządu z członkami spółdzielni wybranymi do rady nadzorczej SM Pionier na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r.

Nieodebranie przesyłki pocztowej z Sądu Okręgowego, zawierające orzeczenie sądu w sprawie I C 862/23, którego fotokopie przekazaliśmy, jako załączniki do naszego pisma z dnia 20 czerwca 2023 r., uważamy za ciężkie naruszenie obowiązków zarządu.

Niezwołanie walnego zgromadzenia, jest umyślnym działaniem Zarządu na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie i jej członków oraz ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych członków zarządu.

W załączeniu:

1. Fotokopia Postanowienia zawierająca wzmiankę o wykonalności i doręczeniu. [LINK]

2. Fotokopia doręczenia odpisu orzeczenia z dnia 16.06.2023 r. dla SM Pionier. [LINK]

3. Dane przesyłki pocztowej o nr. 00401040060551

 

 

 

 

Spis treści