Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, dnia 2017-07-20

Zenon Wiszniewski

Radny Rady Miejskiej

w Kętrzynie

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Do wiadomości: Radni i Mieszkańcy miasta Kętrzyn

   Otrzymałem odpowiedź na moje wystąpienie w sprawie nieprawidłowego informowania o wynikach działalności i sytuacji finansowej spółek. Wystąpienie skierowałem do burmistrza a w odpowiedzi sekretarz miasta odpisuje:

  „W odpowiedzi na Pana wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta Kętrzyn w dniu 6 lipca 2017r. o przedstawienie, w trybie dostępu do informacji publicznej pełnych sprawozdań finansowych spółek miejskich oraz sprawozdań zarządu, rady nadzorczej i oceny opłacalności inwestycji informuję, że Urząd Miasta Kętrzyn nie posiada żądanych informacji.”

   Panie Burmistrzu, przypominam Panu, że pismo było kierowane do Pana a nie do Urzędu Miasta, ponieważ Pan, jako Burmistrz Miasta Kętrzyn, na Zgromadzeniu Wspólników, jednoosobowo występuje w imieniu właściciela spółki, którym jest Gmina Miejska Kętrzyn. Jako reprezentant właściciela zatwierdza Pan roczne sprawozdanie finansowe i inwestycje spółki. Posiada Pan, więc te informacje, o które wystąpiłem. Jeżeli Pan tego nie wie lub nie pamięta, to źle Pan pilnuje interesów Gminy Miejskiej Kętrzyn i kosztów, które ponoszą mieszkańcy Kętrzyna.

   Dlatego, w ramach dostępu do informacji publicznej, podtrzymuję swój wniosek o pilne dostarczenie pełnych sprawozdań finansowych spółek miejskich, na które składają się:

  • 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
  • 2. Bilans
  • 3. Rachunek zysków i strat.
  • 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym).
  • 5. Rachunek przepływów pieniężnych.

   Podtrzymuję także mój wniosek o dostarczenie sprawozdania zarządu, sprawozdania rady nadzorczej i oceny opłacalności inwestycji zaplanowanych przez spółki.

   Radni i mieszkańcy miasta mają pełne prawo do tych informacji, do kontroli gospodarki finansowej i inwestycyjnej spółek, bo to oni płacą na ich kosztowne utrzymanie.

 

 

 

 

   Kętrzyn bez cenzury  

 

 

Spis treści