Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy treść pisma, które podobno wpłynęło do Burmistrza i Rady Miejskiej w Kętrzynie. Zachowaliśmy w miarę możliwości oryginalną pisownię.

Podobno pod pismem podpisało się ponad stu działkowców i czekają na to, co Burmistrz  odpowie działkowcom?

 

Kętrzyn, dnia 16 marca 2017

Zarząd Ogrodu Działkowego

XX lecia PRL w Kętrzynie

Użytkownicy działek

Burmistrz Miasta Kętrzynie

Rada Miasta Kętrzyn

 

Zaskarżamy nieprawidłowe wykonanie inwestycji pod nazwą „Budowa ulicy Westerplatte bis” i żądamy usunięcia błędów, które zostały popełnione.

1 Podczas budowy drogi zniszczono nam część ogródków działkowych poprzez ich systematyczne zalewanie, co naraziło użytkowników na straty. Po oddaniu ulicy do użytku w dalszym ciągu działki są zalewane, ponieważ podczas budowy zniszczono istniejące odwodnienie działek. Nie wiadomo jak projektant przewidział zmianę odprowadzenia wody z działek, źle wykonany nasyp drogi osuwa się do kolektora odprowadzającego wodę, co powoduje dodatkowe zalewanie działek. Żądamy wykonania odwodnienia, które przywróci stan przed budową, kiedy nasze działki nie były zalewane.

2 Podczas budowy drogi zniszczone zostało ogrodzenie działek. Ogrodzenia dotychczas nie naprawiono, wobec czego żądamy naprawienia ogrodzenia.

3 Ruch pojazdów ciężarowych i osobowych powoduje duży hałas w zakresie dźwięków słyszalnych oraz emisję infradźwięków powodowanych przez samochody ciężarowe. Ponieważ obydwa rodzaje dźwięków są szkodliwe żądamy wyciszenia dźwięków dochodzących na teren działek do poziomu obowiązujących norm tak, aby można było przebywać na działce bez szkody dla zdrowia ludzi.

4 Jeżdżące pojazdy emitują wzdłuż drogi kurz i spaliny zawierające szereg szkodliwych związków chemicznych (siarczany, azotany, amony, metale ciężkie). Powoduje to zwiększone ryzyko alergii i szeregu chorób w tym raka płuc. Dlatego żądamy zabezpieczenia osób przebywających na działkach przed szkodliwym wpływem spalin samochodowych i kurzu pochodzących z nowej drogi, aby nie byli oni narażeni na alergie i ciężkie choroby.

5 Ogrody działkowe służą mieszkańcom Kętrzyna, zaspokajają potrzeby wypoczynkowe i rekreacyjne poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych. Służą wychowaniu dzieci w zdrowych warunkach, zachowaniu aktywności oraz zdrowia emerytów i rencistów. Prace działkowców przywracają społeczności Kętrzyna tereny zielone, służą ochronie środowiska i przyrody oraz kształtują zdrowe otoczenia dla mieszkańców. Wybudowana droga zdegradowała nasze ogrody działkowe. W związku z tym żądamy wydania zaleceń i ich realizacji tak, aby przywrócić stan pozwalający na normalne użytkowanie działek. Rodzinne ogrody działkowe, jako tereny zielone podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i środowiska.

Do wiadomości:

Okręgowy Zarząd Olsztyn

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Spis treści