Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

W ramach głosu sprzeciwu chcę zauważyć - mówił w swoim wystąpieniu, 29 października podczas 30 Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rafał Rypina - że poprzednia uchwała o wotum zaufania została unieważniona z tylko przyczyn formalnych i technicznych, czyli braku wystarczającego uzasadnienia.

Burmistrz nie ma wotum zaufania za 2019 rok, ponieważ zgodnie z art. 28aa  ust 9 zdanie drugie:

„Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.”

Takiej bezwzględnej większości burmistrz nie uzyskał.

Uzyskanie wotum leży w interesie burmistrza. To ważne dla niego i dla mieszkańców miasta, którzy oczekują wyniku głosowania i mają prawo wymagać od rady miejskiej uchwały w tej sprawie. Przypomnę, że na sesji sierpniowej wpłynął taki wniosek mieszkańców, którzy oczekują od nas i od burmistrza, głosowania w tej sprawie.

Podnoszony jest argument, że zgodnie z art. 28aa  ust 4 zdanie pierwsze i drugie:

 „Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.”

Argument ten należy jednak rozpatrzyć łącznie z art. 28aa  ust 9 zdanie pierwsze:

„Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.”

Wynika z tego, że przeprowadzenie głosowania jest obowiązkiem rady miejskiej i nie może się ona uchylać szukając wybiegów formalnych, takich jak unieważnienie poprzedniej uchwały.

Podnoszony jest też argument, że uchwała będzie nieważna. Uważam, że jako radni powinniśmy wypełnić swój obowiązek ustawowy, a stwierdzenie ważności lub nieważności uchwały zostawić organowi nadzoru. Zasięgnąłem wielu opinii prawnych od osób spoza naszego miasta. Głosowanie uchwały o wotum zaufania uważam za właściwe. Jest to zgodne z interesem mieszkańców, radnych, a przede wszystkim interesem samego burmistrza.

I na koniec pytanie, może retoryczne, a może państwo radni, którzy składają ten wniosek, odpowiedzą? Jakie pytania zadadzą radnym mieszkańcy, gdy dowiedzą się, że raport przedstawiony przez burmistrza jest wadliwy? Z tego powodu burmistrz nie powinien otrzymać wotum zaufania, a radni uchylają się od głosowania? Co radni odpowiedzą wtedy swoim wyborcom?

Czy wnioskiem nie kieruje obawa, że raport [ burmistrza ] nie spełnia wszystkich wymogów określonych w ustawie? Przytoczę art. 28aa  ust 2:

„Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.”

Nie ma w raporcie [ burmistrza ] realizacji wszystkich polityk, programów i strategii. Wspominał o tym radny Nowak, który znalazł i wymienił 10 pominiętych programów. Najważniejszy z naszych programów to Strategia rozwoju Gminy miejskiej Kętrzyn do roku 2025. Ani słowa nie ma w raporcie o tym, czy ta strategia jest realizowana?

Przypomnę, że Strategia została uchwalona przez organ uchwałodawczy, jakim jest Rada Gminy Miejskiej, a organ wykonawczy [ czyli Burmistrz Miasta ] powinien ją wykonać. Wobec braku Strategii w raporcie, jest domniemanie, że w 2019 roku Strategia nie była realizowana. To jeden z przykładów, bo tych nierealizowanych, niewpisanych do raportu  jest jeszcze kilka.

Cdn. 

Foto: UM Kętrzyn

O braku wotum zaufania dla burmistrza Niedziółki można przeczytać we wpisach: 

 

 

 

Spis treści