Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie

SM Pionier 2023 r. jest

N I E W A Ż N E

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Olsztynie, w dniu 2023-08-29, oddalił wniosek o wykreślenie z Rejestru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. 

Wniosek podlegał oddaleniu ze względu na wadliwość zwołania walnego zgromadzenia uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” zarządzającą głosowanie pisemne nad wskazanymi w niej uchwałami.

Jako dowód zwołania pierwszego walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” Ksiazek z prawnikiem przedłożyli uchwałę Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” nr 30/2023 w Olsztynie z dnia 05-06-2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie.

Jednak art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze, (w zw. zwalczaniem Covid-19), dopuszczające zarządzenie podjęcia określonej uchwały przez walne zgromadzenie spółdzielni na piśmie nie znajdują zastosowania do zwoływania walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 83 samodzielnie reguluje zwoływanie i przeprowadzanie walnych zgromadzeń, a przepisy ustawy Prawo spółdzielcze stosuje się do spółdzielni mieszkaniowych tyko w zakresie w niej nieuregulowanej.

Tym samym brak jest jakichkolwiek podstaw, aby regulacje dotyczące procedur związanych ze zwoływaniem walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych, ich przebiegiem i zasadami podejmowania przez nie uchwał zastępować regulacjami ustawy Prawo spółdzielcze.

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie przewidują uprawnienia zarządu do zarządzania głosowania pisemnego.

Niezależnie od powyższego Sąd Okręgowy w Olsztynie wstrzymał wykonanie uchwały w przedmiocie zarządzenia głosowania na piśmie.

Zarządzeniem z dnia 17.08.2023 r. wezwano pełnomocnika SM Pionier do wskazania zdarzenia prawnego skutkującego upadkiem tego zabezpieczenia.  

W wyznaczonym terminie pełnomocnik nie zajął żadnego stanowiska w sprawie.

KBC 

Z postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie KRS, będacych skutkiem pozwu i interewencji członka SM Stanisława Kulasa,  wynika że Walne Zgromadzenie 2023 r. jest nieważne. 

Stanisław Kulas, Henryk Gienieczko, Waldemar Nowak i Władysław Zarecki, podczas spotkania członków SM, w czwartek 2023 r., postanowili wystapić o zwołanie Walnego Zgromadzenia 2023 r. zgodnie z przepisami prawa oraz do OIRP w Olsztynie o wyciągniecie konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do radców prawnych.

 

Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego KRS w Olsztynie

Wniosek o wykreślenie z Rejestru członków Rady Nadzorczej spółdzielni podlegał oddaleniu ze względu na brak wygaśnięcia kadencji członków rady nadzorczej.

Zgodnie z art. 42 ustawy z 7 lipca 2022r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni, która uległa przedłużeniu na podstawie art. 90a ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, upływa w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.

Jako dowód zwołania pierwszego walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” po dniu wejścia w życie w/w ustawy tj. po 07.09.2022 r. przedłożono uchwałę Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” nr 30/2023 w Olsztynie z dnia 05.06.2023 r. w przedmiocie zarządzenia głosowania przez Walne Zgromadzenie na piśmie, podjętą na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16.09.1982 r. ustawy Prawo spółdzielcze.

Wniosek podlegał oddaleniu ze względu na wadliwość zwołania walnego zgromadzenia uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” nr 30/2023 w Olsztynie z dnia 05.06.2023 r. zarządzającą głosowanie pisemne nad wskazanymi w niej uchwałami.

Art. 36 § 9-13 dodane ustawą z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dopuszczające zarządzenie podjęcia określonej uchwały przez walne zgromadzenie spółdzielni na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie znajdują zastosowania do zwoływania walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych, jako że ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 8 (3) samodzielnie reguluje zwoływanie i przeprowadzanie walnych zgromadzeń takich spółdzielni jak również zasady podejmowania uchwał przez walne zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych, a przepisy ustawy Prawo spółdzielcze stosuje się do spółdzielni mieszkaniowych tyko w zakresie w niej nieuregulowanej (art. 1 ust. 7 u.s.m.).

Tym samym brak jest jakichkolwiek podstaw, aby regulacje dotyczące procedur związanych ze zwoływaniem walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych, ich przebiegiem i zasadami podejmowania przez nie uchwał określone w art. 8(3) u.s.m. zastępować regulacjami ustawy Prawo spółdzielcze (por. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2021 r., sygn. akt II C 775/20 oraz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 22 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 669/21).

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, regulujące tę samą materię zwoływania i przebiegu walnych zgromadzeń spółdzielni, nie przewidują natomiast uprawnienia zarządu lub rady nadzorczej do zarządzania głosowania pisemnego.

Niezależnie od powyższego postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.06.2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I C 862/23 Sąd ten udzielił zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności uchwały nr 30/2023 z dnia 05.06.2023 r.

Zarządzeniem z dnia 17.08.2023 r. wezwano pełnomocnika wnioskodawcy do wskazania w terminie 7 dni zdarzenia prawnego skutkującego upadkiem tego zabezpieczenia.

W wyznaczonym terminie pełnomocnik nie zajął żadnego stanowiska w sprawie, składając papierowe pismo procesowe, które zgodnie z art. 125 § 2 (1) K.p.c. nie wywarło żadnego skutku prawnego jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym sąd rejestrowy bada czy załączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa oraz art. 8 (3) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i z art. 42 ustawy z 7 lipca 2022r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, wniosek należało oddalić.

 

 

 

 

Spis treści