Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Radny Zbigniew Nowak skierował, w dniu 29 lipca 2021 r., pismo do Ryszarda Niedziółki, burmistrza Kętrzyna.

W związku z ukazaniem się, w dniu 9 lipca 2021 r., na stronie internetowej miasta Kętrzyn, ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Stanisława Moniuszki 3, pozwalam sobie na przedstawienie Panu swojej opinii i wątpliwości związanych z tym przetargiem i jego ogłoszeniem.

W ogłoszeniu o przetargu podano link do strony, na której dostępne jest to ogłoszenie. Jednak podany link dotyczył innego ogłoszenia, a mianowicie sprzedaży nieruchomości przy ul. Limanowskiego. Natomiast ogłoszenie, o którym wyżej, zamieszczone zostało w zakładce „Gospodarka Nieruchomościami”, a nie w zakładce „Przetargi”. Fakt ten utrudniał znalezienie ogłoszenia i trwał do dnia 27.07.2021 r., i dopiero tego dnia, o godz. 14:19 zamieszczone zostało we właściwej zakładce.

Może zastanawiać, czy zabieg ten nie był celowy,

mający utrudnić znalezienie ogłoszenia?

Jednym z warunków określonych w załączniku o dodatkowych warunkach przetargu, zawartych w pkt. VII „Wymagania stawiane oferentom” określił Pan wymóg, by oferent był podmiotem, który spełnia wymagania określone w pkt 1 – 5. Największe moje wątpliwości budzi wymóg określony w pkt. 1.1, nakazujący, by oferent prowadził przedszkole (był organem prowadzącym) przez okres nie krótszy niż 5 lat w ciągu ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert oraz wymóg określony w pkt 2 lit. d., by osoba, którą ewentualnie podmiot dysponuje zajmowała przez okres nie krótszy niż 5 lat w ciągu ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert stanowisko dyrektora przedszkola lub zastępcy dyrektora przedszkola ds. pedagogicznych.

Ogłoszony przez Pana przetarg zawęził, w sposób niezwykle znaczący,

krąg oferentów mogących przystąpić do przetargu

na prowadzenie przedszkola przy ul. Moniuszki 3.

Zawężenie kręgu oferentów narusza, w mojej ocenie, art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej, który wyraźnie nakazuje równe traktowanie wszystkich przez władze publiczne oraz zakazuje dyskryminacji w życiu m.in. społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Tak określony wymóg jest formą dyskryminacji wieloletnich pracowników przedszkoli, posiadających kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie, którzy chcieliby prowadzić taką działalność na własny rachunek.

Organizowanie przetargów w taki sposób im to uniemożliwia.

Konstrukcja powiązania przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie przedszkola niepublicznego z jednoczesnym określeniem wymogów dla prowadzącego to przedszkole nie ma precedensu w 30-letniej historii kętrzyńskiego samorządu i rażąco przeczy głoszonym przez Pana w okresie kampanii samorządowej hasłom o przejrzystości i transparentności w życiu publicznym.

Rodzić może także pytanie: czy przypadkiem przetarg nie

został przygotowany pod konkretny podmiot lub osobę?

Oceniając dodatkowe wymagania stawiane oferentom może zastanawiać, dlaczego w ogłaszanych przez Pana konkursachna stanowisko dyrektorów szkół podstawowych w Kętrzynie brak było warunku, że o stanowisko dyrektora szkoły mogą ubiegać się osoby, które pełniły funkcję dyrektora szkoły w ostatnich 5 latach?

Funkcjonowanie publicznych placówek oświatowych, w tym przedszkoli, reguluje ustawa z dnia z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949). Na podstawie art. 62 tejże ustawy Minister Edukacji Narodowej 11 sierpnia 2017 r. wydał rozporządzenie, w którym określił wymagania, jakim odpowiadać powinna osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze m.in. w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597). Ponieważ oświatowe placówki niepubliczne nie posiadają odrębnych regulacji, poprzez analogię należy rozumieć, że wymagania osób pełniących funkcję dyrektora niepublicznego przedszkola winny być zgodne z wymogami określonymi przez to rozporządzenie.

Jednak rozporządzenie to nie przewiduje takiego kryterium, które

wymyślił i określił Pan w ogłoszonym przetargu.

Nie potrafię zrozumieć z jakiego powodu prowadzący przedszkole niepubliczne musi być podmiotem, który przez okres 5 lat był prowadzącym przedszkole?

W dniu 13 kwietnia 2021 r. wydał Pan Zarządzenie Nr 98/2021, którego mocą przeznaczył Pan oddanie w dzierżawę na lat 10, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, całą nieruchomość położoną w Kętrzynie przy ul. Stanisława Moniuszki 3, włącznie ze znajdującym się na niej budynkiem pełniącym funkcję przedszkola niepublicznego. Natomiast ogłoszenie z dnia 9 lipca 2021 r. dotyczy tylko części tej nieruchomości wraz
z budynkiem.

Rodzi się zatem pytanie następujące:

czy działania Pana Burmistrza są spójne i logiczne?

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że w ogłoszeniu o przetargu zamieścił Pan także informację, że wydzierżawiana nieruchomość przeznaczona jest na cele edukacyjno-oświatowe - prowadzenie przedszkola niepublicznego. Przyznaje Pan tym samym, że przedszkola niepubliczne to placówki oświatowe a nie opiekuńcze.

Przypomnę, że w roku 2020 wydzierżawiając nieruchomości przy ul. Westerplatte 18 i ul. Chrobrego 12 na funkcjonowanie przedszkoli twierdził Pan, że są placówkami opiekuńczymi, co pozwoliło wydzierżawić je w trybie bezprzetargowym. To w roku 2020 były opiekuńczymi, a w 2021 edukacyjno – oświatowymi?

Tym samym mój zarzut, że świadomie

naruszył Pan Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 54/05,

jest zasadny i aktualny?

 

KBC pyta:

Czy burmistrz Niedziółka przeczytał?

Wysłano zawiadomienie do CBA w sprawie nieprawidłowości w wydzierżawieniu bez przetargu dwóch przedszkoli.

Czy przetarg, w którym prawdopodobnie wygra osoba, która już dzierżawi te dwa przedszkola, też należy skierować do kontroli CBA?

Czy taki przetarg spełnia kryteria działań korupcjogennych? 

PS

Zaznaczono fragmenty tekstu kolorem czerwonym i częściowo zmieniono formatowanie.

 

 

Spis treści