Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Niedziółka przesłał, do przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie Rafała Rypiny, projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn wotum zaufania za 2019 rok.

Powodem wystąpienia przez burmistrza z projektem uchwały i ponownego głosowania wotum zaufania, jest uchylenie z przyczyn formalnych, przez drugiego wicewojewodę, uchwały o nie udzieleniu wotum zaufania. Pisaliśmy o tym w tekście:  Niedziółka przegrał zaufanie radnych 5:16. Szuka ratunku u II wicewojewody?

Przyczyny braku wotum zaufania dla burmistrza Niedziółki są opisane w tekstach: Niedziółka bez zaufania radnych oraz Burmistrz szuka winnych?

Głosowanie wotum zaufania odbywa się  zgodnie z art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym. Na najbliższej sesji rady miejskiej, prawdopodobnie w czwartek 29 października, burmistrz ponownie przedstawi raport o stanie gminy miejskiej Kętrzyn. Rada gminy rozpatrzy raport w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.

Po zakończeniu debaty, nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

Zapraszamy do udziału w debacie i zgłaszanie swoich zastrzeżeń do raportu radnym miejskim lub  członkom Stowarzyszenia Mieszkańców w Kętrzynie.

 

 

Spis treści