Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy pierwszą część ustaleń komisji doraźnej, ze sprawozdania  z dnia 7 maja 2016 r., w zakresie wyjaśnienia zgodności z obowiązującym prawem regulaminu centralnego ogrzewania.

I. USTALENIA KOMISJI

W wyniku przeprowadzonej analizy treści dostarczonej dokumentacji Komisja stwierdza że:

1. Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie wprowadzony Uchwałą Nr 14 z dnia 17.12.2015 r. opracowany przez Zarząd SM oraz sprawdzony przez radcę prawnego Spółdzielni pod względem formalno – prawnym, zawiera postanowienia  niezgodne z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Te niezgodne postanowienia  wprowadzonego w życie Regulaminu powołaną uchwałą dotyczą treści par. 11 Regulaminu. Komisja nadto stwierdza, że wcześniej wprowadzony Regulamin uchwałą RN Spółdzielni Nr 9 z dnia 28.08.2013 r. też zawiera postanowienia niezgodne z Prawem Energetycznym. Niezgodność postanowień powołanych Regulaminów dotyczy naruszenia przepisu  art.45 ust 8 pkt 1 lit. a tiret 3 ustawy Prawo energetyczne. Artykuł ten wprowadza bowiem sposoby, które mogą mieć zastosowanie do ustalenia kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych.

Są nimi:

1) wskazania ciepłomierzy,

2) wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów  metrologicznych, wprowadzonych do obrotu  na zasadach i w trybie  określonych  w przepisach o systemie zgodności,

3) powierzchnię  lub kubaturę tych lokali.

Według Komisji, przepisy powołanej ustawy mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących, co niesie z sobą określone następstwa praktyczne polegające na tym, że żaden uprawniony podmiot dokonujący  rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do  lokali mieszkalnych i użytkowych  nie ma prawa dokonywać takiego rozliczenia innymi sposobami, aniżeli te wymienione w tym przepisie. Jeżeli tak postępuje, to jego zachowanie należy traktować nie tylko jako naruszające przepisy powołanej wyżej ustawy, ale mające również  na celu obejście ustawy. A to z kolei  z mocy przepisu art. 58  § 1 k.c. powoduje nieważność takiej czynności.  Stąd Komisja uważa, że wprowadzenie do Regulaminów postanowień pozwalających na rozliczanie kosztów dostarczanego ciepła do mieszkań i lokali użytkowych będących w zasobach Sp-ni sposobem nie przewidzianym w przepisie art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy Prawo energetyczne było  właśnie niezgodne z obowiązującymi regulacjami ustawowymi w tej materii.

Zatem na podstawie takiego nieznanego ustawie sposobu ustalania kosztów ciepła nie można ustalać kosztów ciepła dla indywidualnych  jego odbiorców, którzy mają mieszkania lub lokale użytkowe w zasobach Sp-ni.   

Jeszcze w ubiegłym roku, przed poprzednim walnym w spółdzielni, zarząd i rada nadzorcza poznały ustalenia komisji doraźnej ds. zgodności z prawem regulaminu centralnego ogrzewania. Od roku czasu spółdzielcy są świadomie, niesprawiedliwie, obciążani za dostarczane ciepło? Dlaczego pozwalają się oszukiwać?

KBC

 

 

    Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści