Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Jak Niedziółka

traci nasze miliony?

Cz.1.

Porażający

Protokół z kontroli.

z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kętrzynie kontroli 

z dnia 24 maja 2023 roku

1. Temat kontroli: Kontrola nadzoru Burmistrza Miasta nad postępowaniem w sprawie o sygn. akt I C 487/19, w której Gmina Miejska Kętrzyn występuje w charakterze strony pozwanej przez podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole „Kluczyk” w Kętrznie”.

2. Kontrolowany organ: Burmistrz Miasta Kętrzyn

3. Podstawa kontroli: Uchwała Nr LXXII/537/2023 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

4. Termin przeprowadzenia kontroli: 16- 24.05.2023 r.

5. Cel kontroli: Ustalenie przyczyn odrzucenia przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku apelacji pozwanej Gminy Miejskiej Kętrzyn w procesie o Sygn. akt I C 487/19

6. Sposób przeprowadzenia kontroli: Kontrolą objęto dokumentację procesową obejmującą okres od lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Kontrolę przeprowadzono w obecności Burmistrza Miasta pana Ryszarda Niedziółki, Sekretarza Miasta pani Haliny Kuriata oraz Skarbnika Miasta pani Kamili Wybraniec.

Z uwagi na brak w aktach postępowania niektórych dokumentów Komisja, w dniu 18.05.2023 r., wystąpiła do Burmistrza Miasta z pismem w sprawie udzielenia odpowiedzi w odniesieniu do kwestii przekazania przez pełnomocnika informacji o zwolnieniu częściowym z kosztów procesu i terminie wniesienia opłaty oraz czy wystąpienie pełnomocnika do Sądu Apelacyjnego z wnioskiem o przywrócenie terminu było czynnością uzgodnioną z Burmistrzem, czy też samodzielną czynnością pełnomocnika.

USTALENIA KONTROLI

W roku 2019 Gmina Miejska Kętrzyn pozwana została przez pięć podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, które wystąpiły z roszczeniami z tytułu zaniżonych dotacji w latach 2009-2016. Postępowania te znajdują się obecnie różnej fazie. W kwietniu b.r. zakończona została pierwsza, spośród pięciu toczących się spraw, o sygn. I C 487/19, z dnia 7 lutego 2022, w której Sąd Okręgowy w Olsztynie dnia 7 lutego 2022 r. wydał niekorzystny dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyrok, zobowiązujący do zapłaty na rzecz podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole „Kluczyk” kwoty 2 898 058,31 zł przy czym sąd rozłożył spłatę na 10 rocznych rat, natomiast odsetki oraz koszty procesu w łącznej wysokości 1 543 992,38 zł zapłacono w dniu 8 grudnia 2022 r.           

W lutym 2023 opublikowany został wyrok Sądu Najwyższego o sygn. akt II CSKP 668/22, z dnia 8 grudnia 2022 r., jaki zapadł w postępowaniu kasacyjnym, w tzw. sprawie Przasnysza, a w maju 2023 wyrok Sądu Najwyższego o sygn. akt II CSKP 984/22 w sprawie Warszawy. Wyroki te wskazują na zmieniającą się linię orzeczniczą w sprawach roszczeń przedszkoli. Radni Rady Miejskiej w Kętrzynie, mając wiedzę o niekorzystnym dla Miasta rozstrzygnięciu w I instancji zainteresowali się, kwestią przebiegu postępowania apelacyjnego od powyższego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, o którym wyżej, a także ewentualnym postępowaniem kasacyjnym.

Na zapytania radnych o stan postępowania apelacyjnego Burmistrz Miasta wraz ze swoim zastępcą, odmawiali udzielania radnym jakichkolwiek informacji zasłaniając się tajemnicą postępowania. Komisja przypomina, że nawet na specjalnie zorganizowanym z pełnomocnikiem procesowym spotkaniu, w dniu 16 marca 2023 r., radni nie otrzymali prawdziwych informacji o stanie postępowania.

W związku z powyższym, Rada Miejska na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia podjęła uchwałę o zleceniu Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli, która miała na celu odpowiedź na zasadnicze pytanie. Czy Gmina Miejska Kętrzyn, jako pozwana, złożyła skuteczną apelację od wyżej wspomnianego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie i jaki był nadzór Burmistrza Miasta nad trwającym postępowaniem.

Pełnomocnikiem procesowym Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprawie objętej kontrolą była radca prawny pani Agnieszka Jakubowska. Pełnomocnictwo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Akta sprawy, będące przedmiotem kontroli, zawierają dokumentację dającą obraz przebiegu postępowania apelacyjnego po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Olsztynie wyroku z dnia 7 lutego 2022 r. W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty dotyczące kontrolowanego zagadnienia:

1. Opinia prawna pełnomocnika procesowego radcy prawnej pani Agnieszki Jakubowskiej z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie zasadności wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2022 r. Sygn. akt I C 487/19. Opinia ta przedstawia opis stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz zawiera wniosek o następującej treści:

„Zważywszy na brak korzystnych dla dotujących Gmin rozstrzygnięć sądów powszechnych, w szczególności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz Sądu Najwyższego, a także wysokości kosztów postępowania - wpis od apelacji wynosi 200 tys. plus koszty zastępstwa procesowego strony powodowej - proponuję złożyć apelację z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości. Utrzymanie przez Sąd Apelacyjny wyroku sądu I instancji jest wysoce prawdopodobne, gdyż jak wykazano powyżej w chwili obecnej nie ma żadnego korzystnego prawomocnego wyroku dla pozywanych gmin. W tym stanie rzeczy złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych pozwoli nam zyskać na czasie w oczekiwaniu na nowe ewentualnie korzystne rozstrzygnięcie sądowe w podobnych sprawach oraz pozwoli zminimalizować kolejne wydatki budżetowe”.

2. Wniosek pełnomocnika procesowego Gminy Miejskiej Kętrzyn z dnia 8 marca 2022 r. skierowany do Sądu  Okręgowego  w Olsztynie o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z jego uzasadnieniem.

3. Pismo Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 17 marca 2022 r. o doręczeniu dla pełnomocnika procesowego Gminy Miejskiej Kętrzyn odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem sygn. akt I C 487/19

4. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2022 r. wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych, wniesiona przez pełnomocnika procesowego Gminy Miejskiej Kętrzyn do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w dniu 15 kwietnia 2022 r.

5. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2022 r. wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych, wniesiona przez pełnomocnika procesowego powódki do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w dniu 6 kwietnia 2022 r.

6. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sygn. akt IA Ca 723/22 z dnia 28 czerwca 2022 r., które wpłynęło do pełnomocnika procesowego w dniu 9 lipca 2022 r. zwalniające pozwaną Gminę Miejską Kętrzyn od opłaty częściowej tj. ponad kwotę 100 tys. złotych oraz oddaleniu wniosku w pozostałym zakresie. Kopia postanowienia stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Na dokumencie, pod tekstem postanowienia, znajduje się odręcznie sporządzona adnotacja, nieposiadająca daty jej sporządzenia, a opatrzona jedynie nieczytelnym podpisem o następującej treści:

„Z uwagi na koszty apelacji i rekomendację wynikającą z opinii kancelarii, odstępuję od podtrzymywania apelacji”.

Obecny na posiedzeniu Komisji Burmistrz Miasta pan Ryszard Niedziółka potwierdził, że jest autorem tej adnotacji.

7. Pismo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2022 r. sygn. akt I A Ca 723/22 przesyłające odpowiedź powódki na złożoną przez Gminę Miejską Kętrzyn apelację.

8. Odpowiedź pozwanej Gminy Miejskiej Kętrzyn z dnia 26 sierpnia 2022 r. na apelację powódki do sprawy o sygn. akt I A Ca 723/22.

9. Wniosek Gminy Miejskiej Kętrzyn z dnia 8 sierpnia 2022 r. do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty sądowej wraz z uzasadnieniem a także informacją o wypowiedzeniu pełnomocnictwa radcom prawnym Joannie Mossakowskiej i Agnieszce Jakubowskiej oraz wnioskiem o kierowaniu korespondencji na adres Gminy Miejskiej Kętrzyn. Kopia wniosku stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

10. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o sygn. akt I A Ca 723/22 z dnia 2 września 2022 r. o oddaleniu wniosku pozwanej Gminy Miejskiej Kętrzyn o przywróceniu terminu do wniesienia opłaty od apelacji oraz o odrzuceniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2022 r. wraz z uzasadnieniem.

Z uzasadnienia Postanowienia Sądu wynika, że odpis postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych doręczony został pełnomocnikowi Gminy Miejskiej Kętrzyn w dniu 8 lipca 2022 r., zatem Gmina obowiązana była, zgodnie z przepisami, wnieść opłatę sądową w terminie do 15 lipca 2022, którego to terminu nie dotrzymała.

Z uzasadnienia  Sądu wynika także, że Gmina Miejska Kętrzyn w dniu 8 sierpnia 2022 r. złożyła wniosek do sądu o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty od apelacji i wniosła opłatę w wysokości 100 tys. zł. Kopia Postanowienia o zwolnieniu z części opłaty oraz dyspozycja zapłaty stanowią załącznik Nr 3 do protokołu.

11. Wezwanie skierowane przez pełnomocnika powódki do Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 5 grudnia 2022 r. do zapłaty należności wynikającej z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2022 r. w związku z odrzuceniem apelacji. Dnia 8 grudnia 2022 r. Gmina Miejska Kętrzyn przekazała kwotę 1 543 992,38 zł. tytułem wykonania wyroku.

Przewodniczący Komisji - Zbigniew Nowak

Zastępca Przewodniczącego - Edward Mitros

Członek Komisji - Roman Chodara

Członek Komisji - Czesław Ćwik

Członek Komisji - Władysław Zarecki

 

KBC

Czy Niedziółka przekazał pieniądze (patrz pkt. 11) osobie prowadzącej przedszkole, dlatego że nie złożył prawidłowo apelacji (patrz pkt. 6)? 

Czy to oznacza, że stracił 4 miliony zł, bo zapomniał wpłacić 100 tys. zł od wniesionej apelacji? Przecież to tylko 1/40 część kwoty, czyli 2,5% i to do zwrotu po wygranej sprawie.

 

 

 

 

 

Spis treści